สหกิจศึกษา

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 00:00:16 น.

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้าร่วมมากมาย ณ ห้องประชุมราชมงคล มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร.