องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 00:00:14 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นำผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๘๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี โดยเข้าฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ณ ห้องประชุมนวลจันทร์ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ชมงานวิชาการเกษตร เช่น การปลูกเมล่อน การทำน้ำส้มควันไม้ โดยมีนายเทิดพงศ์ สุทธิอาภาพงศ์ หัวหน้างานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัมนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นวิทยากรให้ความรู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง