คอลัมน์เกษมราษฎร์: ผลงาน'สปน.'ยุค'บิ๊กตู่'เพื่อความผาสุก ปชช.

ข่าวทั่วไป 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการทำงานของทุกๆ รัฐบาล อย่าง "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี" หรือ สปน. ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาล ในด้านนโยบายและการบริหารราชการ โดยมีภารกิจในการสนองงานทั่วไปของนายกรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรี รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และงานราชการของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในส่วนการทำงานของ สปน. ช่วงเวลาเกือบ 5 ปี ในรัฐบาล "บิ๊กตู่" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4 คน ที่ได้ร่วมงานในยุคนี้ ได้แก่ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" ถัดมา "พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์" จากนั้น "นายจิรชัย มูลทองโร่ย" และปัจจุบัน นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

สำหรับผลการดำเนินงานของ สปน. ที่สนองนโยบายรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์" จนประจักษ์อยู่หลายผลงาน มีการสรุปและรวบรวมโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์กองกลาง สปน. อาทิ ด้าน "การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์" จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมา สปน.จะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญ เผยแพร่พระราชกรณียกิจให้เด็กเยาวชนทราบ และตระหนักรู้ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรมต่างๆ

ด้าน "งานตรวจราชการ" สปน.จัดผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการปฏิบัติ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาของส่วนราชการ ให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชน

ขณะที่การปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ ปลัด สปน.คนปัจจุบันได้มีนโยบายในการปรับกระบวนการ วิธีการตรวจราชการของผู้ตรวจฯ ให้ครอบคลุมทุกมิติ และสอดรับกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยยึดประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก และใช้กลไกการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน และมุ่งเน้นตรวจราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาและหาแนวทางพัฒนา ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการ Government Innovation Lab โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก คิดวิเคราะห์ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมา "บิ๊กตู่" ยังได้มอบหมายภารกิจสำคัญและเร่งด่วนให้แก่ผู้ตรวจราชการฯ อาทิ การตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งผลการตรวจติดตามพบว่าเป็นโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูง และมีความต้องการให้รัฐบาลขยายฐานการให้บริการครอบคลุมเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัญหากรณีการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จนสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่อนายกฯ ซึ่งสามารถบรรเทาความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้

ด้าน "งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล" ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สปน.ในทุกยุคทุกสมัย ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้เน้นการนำเทคโนโลยีแบบ 4.0 ที่มีความทันสมัย สะดวกเข้ามาใช้ด้วย สปน.จึงได้บูรณาการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องการร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้มากที่สุด และจากผลการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ในปีงบประมาณ 2561 มีประชาชนยื่นเรื่องผ่านช่องทางร้องทุกข์ 1111 รวมทั้งสิ้น 148,244 ครั้ง รวม 84,270 เรื่อง สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติ 75,368 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.91

พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ ที่มีความซับซ้อนในรูปแบบคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จากกรณีที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ป่า และถูกหน่วยงานรัฐตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งเรื่องนี้มีการร้องเรียนมานาน ในที่สุดคณะกรรมการฯ ก็สามารถแก้ไขปัญหา ด้วยการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนเข้าอยู่อาศัยได้เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา

ขณะที่ในเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ยังได้พัฒนาเพิ่มช่องทางให้บริการประชาชน ร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบูรณาการการทำงานและการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับศูนย์บริการประชาชน โดยนำระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ของรัฐบาลมาให้บริการรับเรื่องร้องเรียน หรือเรื่องอุทธรณ์อีกด้วย

ด้าน "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย" สำนักนายกรัฐมนตรี ในรอบปีที่ผ่านมาเกิดสาธารณภัยในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น น้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ที่จังหวัดน่าน ทำให้บ้านเรือนเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต หรือเหตุมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ เป็นเหตุให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ประชาชนได้รับผลกระทบบ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหาย ในส่วนของรัฐบาลได้มีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดได้ให้การช่วยเหลือจากเหตุวาตภัย "พายุโซนร้อนปาบึก" เป็นต้น

ด้าน "งานข้อมูลข่าวสารของราชการ" เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศที่ทันสมัย สปน.โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้บูรณา การกับหน่วยงานหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน เช่น ลงนามบันทึกข้อตกลงในการเสริมสร้างเครือข่าย เพื่อสร้าง ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ

โดยร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐได้

นอกจากนี้ ได้มีการรณรงค์ให้หน่วยงานของรัฐมีการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล ตลอดจนการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ ในการรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และยังเชื่อมโยงข้อมูลจุดบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั่วประเทศ ผ่านระบบ Application Citizen Info ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในการทำงานสนองนโยบายของรัฐบาล ถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของ สปน. ถึงแม้จะผ่านพ้นรัฐบาลของ "พล.อ.ประยุทธ์" ไปสู่รัฐบาลใหม่ แต่ "สปน." ก็จะยังคงขับเคลื่อนการทำงานต่อไปกับทุกๆ รัฐบาล ในฐานะหน่วยงานของภาครัฐนั่นเอง!.


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว