ประชุมสามัญประจำปี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 00:00:10 น.

สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ประจำปี 2562 โดยมี คุณหญิง วรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์ พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาล เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์