คอลัมน์: ไทยวันนี้: ฤดูฝนปี 62 จังหวัดเพชรบุรี น้ำจะไม่ท่วม เมื่อโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วเสร็จ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 00:00:24 น.
สายลม

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และงานปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมบริเวณทางเข้าจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 ความว่า "สาเหตุที่น้ำท่วมเกิดจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำลงทะเลและโครงการของหน่วยงานราชการไม่ทำให้สอดคล้องกัน" และในปี 2546 พระราชทานพระราชดำริให้ปรับคลองส่งน้ำเขื่อนเพชรบุรีให้เป็นคลองระบายน้ำได้ด้วย โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2547 แต่เนื่องจากแม่น้ำเพชรบุรี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่รับน้ำและระบายน้ำจากกลุ่มน้ำต่างๆ ลงสู่ทะเล มีสภาพตื้นเขิน บางช่วงถูกรุกล้ำทำให้แคบลง บางแห่งถูกเปลี่ยนสภาพจากการดูดทรายและการสร้างพนังกั้นน้ำรวมถึงคลองธรรมชาติสายต่างๆ ที่ใช้เป็นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลมีขนาดเล็กและตื้นเขิน บางช่วงมีการบุกรุกคลองเชื่อมระหว่างประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำเค็มและทะเล

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาว กรมชลประทานจึงได้จัดทำเป็นโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแผนงานหลัก คือ 1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D1 เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีตรงบริเวณเหนือเขื่อนเพชรลงคลองระบายน้ำ D1 เป็น 550 ลูกบาสศก์เมตร/วินาที โดยการขุดคลองระบายน้ำใหม่เชื่อมแม่น้ำเพชรบุรีกับลำห้วยยาง (คลองธรรมชาติเดิม) ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา 1 (RMC1) และขุดคลองระบายน้ำเชื่อมระหว่างคลอง RMC1 ไปคลองระบายน้ำ D1 พร้อมปรับปรุงอาคารประกอบในคลองต่างๆ 2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D9 เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงสู่ทะเล เป็น 100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยการปรับปรุงขยายคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 (RMC3) และอาคารประกอบในคลองต่างๆ 3) ปรับปรุงแม่น้ำเพชรบุรีให้สามารถรองรับอัตรการระบายน้ำได้ 150 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปิดเผยในระหว่างการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ว่าการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อดูความคืบหน้าในการดำเนินงานในโครงการระบายน้ำจากพื้นที่ทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำปัจจุบันทำได้ยาก นอกจาการขยายงานในโครงการฯต่างๆ เช่นคลองระบายน้ำ สำหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีเขื่อนขนาดกลางอยู่สามแห่งแต่ยังไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ทางรัฐบาลเองก็ได้สนับสนุนให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่ทำหน้าที่ระบายน้ำให้ได้มากที่สุดในช่วงน้ำมาก โดยใช้คลองเดิมที่มีอยู่เป็นคลองระบายน้ำรวมไปถึงคลองชลประทานเดิมที่มีอยู่ก็ได้มีการขยายให้กว้างและลึกมากขึ้น อย่างเช่นคลอง D9 ขุดขึ้นมาเพื่อรองรับน้ำจากเขื่อนเพชรบุรีโดยรับน้ำจากแก่งกระจาน

โดยที่ผ่านมาเขื่อนเพชรบุรีได้พยายามหน่วงน้ำ ไว้ที่จุดนั้นให้มากที่สุด แต่เมื่อมีปริมาณน้ำมากจึงต้องระบายออกมาตามคลองชลประทาน ซึ่งความกว้างและลึกที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการขุดให้ลึกและขยายกว้างมากขึ้นให้สามารถรองรับน้ำให้ได้ประมาณ 100 คิวต่อนาที เพื่อระบายออกสู่ทะเลให้ได้มากและเร็วคาดว่าในเดือนพฤษภาคม 2562 น่าจะแล้วเสร็จ และหลังจากนั้นน้ำที่เคยท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก็จะไม่มีอีกต่อไป

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการในการบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี มายาวนานและหลายโครงการ ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานรักษาต่อยอด งานในโครงการทุกโครงการ อย่างที่เดินทางมาในวันนี้ ท่านพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ก็เดินทางมาด้วยเพื่อช่วยกันดูและ

ติดตามว่าโครงการต่างๆ ซึ่งยังติดค้างอยู่ได้มีการดำเนินการและมีความคืบหน้า หรือติดขัดในส่วนใดบ้างจะได้ร่วมกันหาแนวทางเพื่อการแก้ไขให้โครงการได้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงต่อยอดให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่แล้วก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด" องคมนตรีกล่าว

การนี้องคมนตรีและคณะฯ ยังได้เดินทางไปยังโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาสเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองเพชรบุรี บริเวณมณฑลทหารบกที่ 15 เป็นระยะทาง 165 เมตร ซึ่งเป็นจุดที่น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรเป็นประจำ

และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่วิกฤตของเทศบาลเมืองเพชรบุรี และสามารถป้องกันความเสียหายต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ประมาณ 22,901 คน พื้นที่ 3,375 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง