คอลัมน์ผู้หญิงท่องโลก: ตามรอยศาสตร์พระราชา จ.เพชรบุรี

ข่าวทั่วไป 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ถนอมจิต คงจิตต์งาม

thanomjitk9@gmail.com

เมื่อก่อนไม่ค่อยได้มาเพชรบุรี มาทีไรก็เลยไปชะอำ หัวหิน ต่อยาวไปถึงประจวบคีรีขันธ์ มุ่งหน้าไปทะเลเสียเป็นหลัก แต่ช่วงปีนี้ดิฉันมีโอกาสได้ไปสัมผัสเรื่องราวของผู้คนเมืองเพชรมากขึ้น ก็เลยทำให้รู้ว่า นอกจากทะเลแล้ว ในเชิงของทุ่งนา หรือป่าเขา ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไปเที่ยวดูโครงการศาสตร์แห่งพระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้พบทั้งความรู้ ได้ดูสิ่งที่เป็นความสุข

โครงการพระราชดำริต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีอยู่ทั่วประเทศถึงกว่า 4 พันแห่ง แต่ถ้าใครไม่อยากเดินทางไกลๆ เลือกไปที่เพชรบุรี ก็มีให้ดูหลายโครงการ และควรจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต

โครงการต่างๆ ที่ว่านี้ ถือว่าอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยว ใครใกล้ที่ไหนแวะชมได้ตามสะดวก เช่น

1.โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและพัฒนา วิธีการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนำเอาผลผลิตที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจร รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เช่น สัตว์น้ำ และป่าชายเลนให้มีสภาพสมบูรณ์

2.ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์ หุบกระพงอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่เกษตรกรไว้บริโภค พร้อมทั้งสาธิต/ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง

3.โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่ศึกษาทดลองรูปแบบระบบการปลูกพืชต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาทิ ระบบการปลูกพืชโดยมีไม้ผลเป็นหลัก ทำการเกษตรแบบยั่งยืน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ลดใช้สารเคมี รวมทั้งยังได้จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้หอมเฉลิมพระเกียรติ สมุนไพร การใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และเป็นศูนย์บริการทางวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจมาฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

4.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น

ศูนย์กลางประสานประโยชน์ ถ่ายทอด วิชาการและเทคโนโลยี ให้กับประชาชนและศูนย์เรียนรู้เครือข่าย เพื่อใช้เป็นทางเลือกพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามภูมิสังคม ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.วนอุทยานเขานางพันธุรัต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่ทรงให้อนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติ อีกทั้งยังมีประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม เพราะภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือ-ใต้ มองดูคล้ายนางยักษ์ หรือนางพันธุรัต ตัวละครในวรรณคดีไทยเรื่องสังข์ทองนอนอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา

6.โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นโครงการที่บริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าชม

7.โครงการฟาร์มทะเล ตัวอย่าง ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นฟาร์มทะเลตัวอย่าง และเป็นแหล่งศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประมงแก่เกษตรกร เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพประมง ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง

8.อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล ด้านพลังงาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครบวงจร สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

9.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือน จำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดี และกำลังจะออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจำ โดยมีการส่งเสริมงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม สวนป่า เลี้ยงสัตว์ ทำบ้านดิน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในชีวิตคนเรามีเรื่องจำเป็นอยู่ไม่กี่อย่าง แต่ดูเหมือนว่า สิ่งสำคัญที่สุดคือ การหาวิธีที่จะอยู่อย่างมีความสุขให้ได้ ท่ามกลางสถานการณ์ทุกชนิดที่เข้ามา การมาดูโครงการพระราชดำริที่เน้นการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง บางทีอาจเป็นคำตอบที่ทำให้หัวใจของผู้คนที่กำลังร้อนรุ่ม ด้วยความอยากได้อยากมีได้ผ่อนคลายลงบ้าง

เพราะโครงการพระราชดำริเหล่านี้ นอกจากให้ความรู้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงกับคนที่เข้ามาชมแล้ว ยังสอนให้เราเรียนรู้วิธีที่จะสุขแบบพอดีอีกด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ