'โคนมนครปฐม'รับสหกรณ์ดีเด่น มุ่งมั่นสานต่ออาชีพพระราชทาน

ข่าวบันเทิง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่สหกรณ์แห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ หลังจากที่เคยได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลมาแล้วในงานพระราชพิธีพืชมงคลฯ เมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการดำเนินงานมั่นคง มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถช่วยดูแลอาชีพให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดนครปฐมได้เป็นอย่างดี

สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2514 แรกเริ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ด้วยสมาชิกแรกตั้งจำนวน 10 คน ต่อมาในปี 2539 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร ปัจจุบันมีนายวิโรจน์ แอ่นศรี เป็นประธานสหกรณ์ฯ พร้อมคณะกรรมการ 8 ราย ร่วมบริหารสหกรณ์ภายใต้วิสัยทัศน์ "ธุรกิจครบวงจร สหกรณ์มั่นคง ซื่อตรงโปร่งใส คืนกำไรสู่สังคม" โดยสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจหลัก 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม แปรรูปอาหารสัตว์ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

ผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์มีความมั่นคงและมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลทำให้มีทุนการดำเนินงานและทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงาน 218,904,563.37 บาท และทุนสำรอง 67,575,496.26 บาท สมาชิก 248 คน จำนวนโคนม 8,300 ตัว ซึ่งสมาชิกจะมีรายได้จากการเลี้ยงโคนมเฉลี่ยรายละ 22,000 บาทต่อเดือน

น.ส.สังวาลย์ ทิมหอม ผู้จัดการสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ดำเนินธุรกิจครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและดูแลส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งที่สหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โรงงานแปรรูปนม ร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องมือการเกษตรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในฟาร์มโคนม มีโรงงานผลิตอาหารโคนม ซึ่งมีห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์และวัตถุดิบ เพื่อให้อาหารโคนมได้มาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการ

โดยสหกรณ์ได้ผลิตอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อาหารผง 3 สูตร สูตรโปรตีน 16% โปรตีน 18% และโปรตีน 21% และอาหารเม็ด 3 สูตร ได้แก่ อาหารเม็ดสำหรับโคอายุ 6 เดือนขึ้นไป สูตรโปรตีน 14% อาหารสำหรับโคระยะให้นม สูตรโปรตีน 16% และอาหารโคระยะให้นม สูตรโปรตีน 21% โดยสหกรณ์มีแนวคิดที่จะช่วยเหลือสมาชิกลดต้นทุนอาหารสัตว์ จึงได้จัดหาแหล่งวัตถุดิบ เช่น กากถั่วเหลือง กากมอลต์ มาผลิตเป็นอาหารโคนม เพื่อช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงโคนม ซึ่งได้รับการตอบรับจากสมาชิกเป็นอย่างดี สมาชิกได้ซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม ส่งผลให้น้ำนมดิบในฟาร์มมีปริมาณเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย

สหกรณ์ได้รับน้ำนมดิบที่มีคุณภาพของสมาชิกเพิ่มขึ้นปีละ 15% ส่งผลให้ธุรกิจการรวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และยังส่งผลช่วยสร้างงานให้คนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้จากการบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น กากถั่วเหลือง และกากมอลต์ด้วย

แต่ละวันสมาชิกจะรีดนมและนำมาส่งให้ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์วันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงเช้าตั้งแต่ 06.30-08.20 น. และช่วงเย็นจะเริ่มรับเวลา 16.30-18.00 น. ปริมาณน้ำนมดิบเฉลี่ยวันละ 31 ตัน ซึ่งสหกรณ์จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม

นมพาสเจอไรซ์มี 5 รส ได้แก่ รสจืด รสหวาน กาแฟ โกโก้ และสตรอว์เบอร์รี ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร และ 150 มิลลิลิตร

นอกจากนี้ยังมีเป็นแกลลอน 2 ลิตร และ 5 ลิตร มีนมผสมวุ้นมะพร้าว 3 รสชาติ ได้แก่ รสหวาน กาแฟ และสตรอว์เบอร์รี ซึ่งวุ้นมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกาย แคลอรีต่ำ และช่วยในการขับถ่าย ป้องกันมะเร็งลำไส้ ซึ่งไฟเบอร์ของวุ้น Gel Form นั้น ร่างกายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าไฟเบอร์จากพืช

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์นมสด 6 รสชาติ ได้แก่ ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก้เย็น เมลอนและนมสดหวานบรรจุแกลลอนขนาด 2 ลิตร และ 5 ลิตร และยังมีไอศกรีมรสวานิลลาและช็อกโกแลต ซึ่งผลิตภัณฑ์นมทุกชนิดของสหกรณ์ผลิตจากนมโคแท้ 100%

ผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์จะถูกจัดเก็บในห้องเย็นที่ได้มาตรฐาน อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ก่อนจะขนส่งโดยรถห้องเย็นเพื่อนำไปวางจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์ 4 แห่งในจังหวัดนครปฐม ส่วนหนึ่งได้จัดส่งให้กับตัวแทนจำหน่ายที่เป็นเอกชนที่ดำเนินธุรกิจนมพาณิชย์ 4 ราย ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และในเขตกรุงเทพฯ บางพื้นที่ ซึ่งเป้าหมายในอนาคตของสหกรณ์ได้วางแผนที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นมให้มีความหลากหลาย การเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้เพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับสมาชิกของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และจัดสรรงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลให้สหกรณ์จำนวนกว่า 9 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องบรรจุนมถุงจำนวน 6 ตัว เครื่องฮอโมจีไนเซอร์ เครื่องพาสเจอไรซ์ 1 ชุด ห้องแล็บพร้อมอุปกรณ์ตรวจคุณภาพน้ำนมดิบ และรถห้องเย็นแบบ 4 ล้อ ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ได้รับทำให้สหกรณ์มีความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำนมดิบจากสมาชิกได้เพิ่มขึ้น และช่วยพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สำหรับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและสหกรณ์โคนมอื่นๆ ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาดูงานการผลิตและแปรรูปนมพร้อมดื่มของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ทางสหกรณ์มีความพร้อมด้านสถานที่ มีห้องประชุมและอาคารอเนกประสงค์ มีลานจอดรถที่กว้างขวาง ซึ่งสหกรณ์ได้เตรียมกิจกรรมให้ผู้สนใจได้เยี่ยมชมในส่วนของการบริหารจัดการฟาร์มโคนมของเกษตรกร การรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมนม การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมชนิดต่างๆ

รวมถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ และการเข้าเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นมซึ่งเป็นสินค้าของสหกรณ์และสินค้าจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้กลับคืนให้กับชาวบ้าน โดยสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน ให้ผลิตนมที่มีคุณภาพดังคำขวัญของสหกรณ์ "นมสดนครปฐม นมเพื่อสุขภาพ" ให้คงอยู่กับจังหวัดนครปฐมต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ