ไทยวันนี้: สสก. เขต 1 จ.ชัยนาท ร่วมงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิต โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

ข่าวบันเทิง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 2 จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี โดยเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวแล้วกว่า 2,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่การเพาะปลูก และจากการนำผลผลิตออกจำหน่ายของเกษตรกรพบว่า เกษตรมีความพึงพอใจเพราะผลตอบแทนเพิ่มกว่านาปรังเฉลี่ยไร่ละ 1,400 บาท
สำหรับจังหวัดสระบุรีนั้นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 43 ราย พื้นที่ 522 ไร่ 2 งานเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว จำนวน 29 ราย พื้นที่ 368 ไร่ 2 งาน คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ผลผลิต 419 ตัน ผลผลิตเลี่ย 1,127 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ไร่ ราคารับซื้อเฉลี่ย 6.90 บาท ต่อกิโลกรัม ที่ความชื้นระหว่าง 23-27 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกที่เหลือและกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตจำนวน 14 ราย พื้นที่ 154 ไร่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จทุกแปลง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำผลผลิตไปขายให้กับตัวแทนบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้ากับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเพิ่มราคาผลผลิตให้ กิโลกรัมละ 10 สตางค์ จากราคา ณ วันที่ทำการซื้อขาย
ส่วนพื้นที่จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 190 ราย พื้นที่ 132 ราย พื้นที่ 1,585.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.08 (เปรียบเทียบกับพื้นที่เพาะปลูก) ผลผลิตที่ได้รับรวม 753,530 กิโลกรัม ราคารับซื้อเฉลี่ย 6.57 บาทต่อกิโลกรัม โดยจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนและจุดรับซื้อในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ
และเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดถึงเพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตและการรณรงค์การปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกด้วยการไม่เผาตอซังข้าวโพดภายใต้แนวทางการทำการเกษตรที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท จึงร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมจัดงานวันสาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาอย่างถูกวิธีขึ้น ณ แปลงเรียนรู้ฯ ของนายสมหมาย มูรินทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา
การนี้นายพิศาล พงษ์ศาพิชณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 1 ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เกษตรจังหวัดสระบุรี ตลอดถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับและร่วมงาน
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดงานเก็บเกี่ยวผลผลิตโครงการสานพลังประชารัฐที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีร่วมกันจัดขึ้นในครั้งนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงหลักการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวข้าวโพดหลังนาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดการสูญเสียทั้งในระหว่างการเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยวการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี ตลอดถึงการแนะนำด้านข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรสามารถเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายกำไรหรือขาดทุนระหว่างการปลูกข้าวโพดหลังนากับการปลูกข้าวรอบที่ 2 ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการในช่วงฤดูแล้งต่อไปได้
"จะเห็นได้ว่าการดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับเกษตรกรที่ทำนารอบที่ 2 ได้ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า และไม่มีปัญหากับเรื่องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกถึงแม้บางพื้นที่น้ำจะน้อยในช่วงที่ข้าวโพดกำลังเจริญเติบโตก็ตามเพราะเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และการจัดงานวันสาธิตเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งนี้ ก็มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ นับตั้งแต่การเก็บเกี่ยวไปจนถึงหลังการเก็บเกี่ยว และที่สำคัญคือการไม่เผาตอซังข้าวโพดเพราะเครื่องจักรกลที่ใช้เก็บเกี่ยวจะสับตอซังข้าวโพดลงในแปลงปลูกรอการสลายเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นพืชในช่วงการเพาะปลูกรอการสลายเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นพืชในแปลงปลูกรอการสลายเป็นปุ๋ยสำหรับบำรุงต้นพทชในช่วงการเพาะปลูกฤดูกาลต่อไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยลดภาวะโลกร้อนและแก้ไขปัญหาธาตุในดินเสียดายอีกด้วย" นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว
ทางด้าน สมหมาย มูรินทร์ เกษตรกรเจ้าของแปลงเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 6 ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ใช้พื้นที่นาจำนวน 7 ไร่ เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนาแทนการทำนาปรัง เปิดเผยว่า ในช่วงเริ่มปลูกจะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาให้คำแนะนำในการปลูกและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงเวลาในการเพาะปลูกไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเหมือนกับนาปรังเพราะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้น้ำน้อย เมื่อมาถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ยังได้รับการแนะนำถึงวิธีการเก็บเกี่ยวที่ดีและถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นจึงขายได้ราคา และมีกำไรมากกว่าปลูกข้าวนาปรังฤดูแล้งหลังนาปี 2563 ก็จะเข้าร่วมโครงการฯ เหมือนเดิม
"ตอนที่ปลูกใหม่ๆ แม้จะพบกับการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดซึ่งเข้ามาทำลายต้นข้าวโพดไปมากพอสมควรก็ตาม แต่เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็ยังได้ผลผลิตที่มากและขายได้กำไรมากกว่าทำนาปรัง ฤดูเพาะปลูกหน้าจะเฝ้าระวังหนอนกระทู้ตัวนี้ให้เต็มที่ เพื่อจะได้มีกำไรมากกว่าปีนี้" นายสมหมาย มูรินทร์ กล่าว
สายลม...

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ