ปั้นผู้ต้องขังเป็นช่างทำทอง สร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคม

ข่าวบันเทิง 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา/ปทุมธานี ปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งของสังคมไทย คือ คนจำนวนมากที่พ้นจากการรับโทษทัณฑ์จากการเป็นผู้ต้องขังแล้ว กลับปรากฏว่าไม่มีอาชีพรองรับ ไม่มีผู้ใดให้โอกาสในการทำงาน เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสุดท้ายคนกลุ่มนี้ก็อาจหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ รัฐบาลได้มอบนโยบายให้กรมราชทัณฑ์แก้ปัญหาเร่งด่วน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มคุณค่าพัฒนาอาชีพให้นักโทษก่อนคืนสู่สังคม ให้สอดคล้องความต้องการของตลาดแรงงานไทย และลดผู้ต้องขัง 1 ใน 4 ที่พ้นโทษจากเรือนจำในเวลา 3 ปี ไม่ให้กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

น.ส.เพชรลดา พรพัชรกุล ประธานกรรมการบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 2 จำกัด ผู้ผลิตทองรูปพรรณรายใหญ่ในจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความสำคัญกับการให้โอกาสสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและผู้พ้นโทษ เราเชื่อว่าอนาคตของประเทศอยู่ที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เชื่อว่าธุรกิจไม่ควรเป็นฝ่ายรับจากสังคมอย่างเดียว แต่ควรคืนสู่สังคม แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็ก แต่ถ้าทุกองค์กรช่วยกัน การช่วยเหลือก็จะยิ่งใหญ่

บริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว 2 จำกัด ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดปทุมธานีและของประเทศ ขณะนี้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านช่างฝีมือต่างๆ มากมาย อย่างเช่น ช่างทำทอง บริษัทจึงร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ จัดฝึกอบรมอาชีพสาขาช่างทำทองรูปพรรณให้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานสาขาช่างทำทองให้แก่สถานประกอบการ และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ ผู้ต้องขังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้อุปกรณ์ การต่อทองเป็นลวดลาย และความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ หลังพ้นโทษสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

โดยเราเป็นโมเดลที่นำผู้ต้องขังชั้นดีใกล้จะพ้นโทษมาฝึกทักษะทำงานที่บริษัทของเราเอง เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพจริยธรรม ให้โอกาสผู้ที่เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่กำลังแรงงาน โดยการแนะนำอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบอาชีพอิสระได้

นอกจากนี้เรายังมี "โรงงานในเรือนจำ" จัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตนเอง

เพื่อให้มีอาชีพ มีรายได้ และส่งเสริมคนดีสู่สังคม หากผู้ต้องขังมีโอกาสในเรื่องเหล่านี้ พวกเขาจะเดินกลับเส้นทางเก่าน้อยลง บริษัทอยากเป็นโมเดลให้ผู้ประกอบการทั้งหลายในหลายๆ ธุรกิจลองเปิดใจรับผู้ต้องขังที่มีศักยภาพในการทำงาน มาฝึกทักษะ สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษมาแล้ว เขาเหล่านี้สร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้ มาร่วมกันส่งเสริมคนดีสู่สังคม และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว ผู้ต้องขังจะได้รับวุฒิบัตรที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ออกให้ โดยวุฒิบัตรนี้สามารถเอาไปลดหย่อนโทษได้

"การมอบโอกาสในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้เคยต้องโทษเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังพ้นโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่จะกระทำความผิดซ้ำ การที่สังคมให้พื้นที่ เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังเหล่านี้ เปิดโอกาสให้ผู้กระทำความผิดกลับตัวกลับใจสามารถทำให้คนเหล่านี้เป็นคนดีและกลับสู่สังคมได้อย่างแท้จริง การได้โอกาสจากสังคม จากคนรอบข้าง ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถดึงเขาให้กลับสู่ครรลองที่ดีได้ เปลี่ยนตราบาปเป็นโอกาส คืนคนดีสู่สังคม" น.ส.เพชรลดากล่าวทิ้งท้าย

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า โรงงานในเรือนจำมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการขยายการจ้างงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำ และเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ และงานที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ต้องขัง โดยมีรายได้เป็นรางวัลปันผลจากการทำงานฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง

ผู้ต้องขังเหล่านี้สามารถเป็นกำลังแรงงานและมีศักยภาพในการทำงานสร้างประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการได้แต่กลับไม่เข้าถึงแหล่งในการทำงาน รัฐบาลจึงมีนโยบายยกระดับศักยภาพ ทักษะให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องขังได้รับโอกาส

ที่ผ่านมาแม้หลายหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง หรือมีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ แต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันว่าสังคมยังมีอคติกับผู้พ้นโทษเหล่านี้ ยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับกระแสข่าวการกระทำผิดซ้ำของอดีตผู้ต้องขังยิ่งทำให้สังคมยากที่จะยอมรับ จนบริษัท เอ็ดดี้โกลด์ พราว ได้เข้ามาให้โอกาสร่วมฝึกทักษะฝึกแรงงานให้ผู้ต้องขังจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ และยังมีทุนให้ไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษไปแล้วอีกคนละ 10,000 บาท กรมราชทัณฑ์ หวังว่าสังคมและหน่วยงานภายนอกจะให้โอกาสผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษออกไปให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ