สื่อสารการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 00:00:07 น.

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ"กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" โดยเป็นความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีเพื่อสร้างและขยายความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในสถาบันการศึกษา และชุมชนภายนอกสถาบันการศึกษา และชุมชนภายนอกให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การมีพฤตดิกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง