คอลัมน์: ข่าวสั้น: ตั้งอธิบดีกรมขนส่งทางรางคนแรก

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 00:00:48 น.

ทำเนียบฯ * เมื่อวันที่ 14 พ.ค. ครม.มีมติแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดำรงตำ แหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18)  พ.ศ.2562 จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย คือ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา, นายธนา เวสโกสิทธิ์ อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และนายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) ณ นครมิวนิก  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง