องคมนตรี ติดตามการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จ.เพชรบุรี

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 00:00:48 น.

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมห้วยทราย 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี และติดตามเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย เมื่อวันก่อน

ทั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ด้านการบริหาร ด้านการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา ด้านการขยายผลการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แก่งานสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ งานศึกษาพัฒนางานป่าไม้ งานเกษตรผสมผสาน งานพัฒนาที่ดินงานปศุสัตว์ งานเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กบและงานส่งเสริมการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนรวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องตามแนวพระราชดำริ และมีประสิทธิภาพสูงสุด "เป็นเวลาเกือบ 36 ปี ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ได้ยึกแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาดำเนินงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัยพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรดินและป่าไม้ รวมถึงเป็นสถานที่ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยี ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามภูมิสังคมให้แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีอาชีพ รายได้ และมีความสุขอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี กล่าว

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยและทดสอบสาธิต จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้และการพัฒนาการป่าไม้บนพื้นฐานทรัพยากรชีวภาพบนพื้นที่เสื่อมโทรมตามแนวพระราชดำริด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โดยดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 2. โครงการทดสอบสาธิต การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเขียวห้วยทรายเพื่อการผลิตลูกในระบบปล่อยอิสระ (Free range system) ในพื้นที่หมู่บ้านบริวารศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 3. โครงการวิจัย การทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันและกำจัดโรคแคงเกอร์ในมะนาว และยังได้พัฒนางานศึกษา ทดลอง วิจัย ที่มีลักษณะต่อยอดจากงานวิจัยขั้นทดลอง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง