คอลัมน์: ข่าวสั้น: รัฐส่งเสริมซื้อหนังสือลดหย่อนภาษี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 00:00:03 น.

ทำเนียบรัฐบาล * นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แถลงข่าวร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้ จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) กรณีขานรับมาตรการ ภาษีเพื่อส่งเสริมการอ่าน นายวิษณุกล่าวว่า รัฐบาลมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่ง เสริมการอ่าน กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติ บุคคล สามารถนำค่าหนังสือและค่าบริการ e-book ทุกประเภท ตามที่จ่ายจริง ไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.62 ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือในครั้งนี้ หากคิดรวมกับรายจ่ายในการซื้อหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1-16 ม.ค.62 ตามมาตรการช็อปช่วยชาติ ต้องไม่เกิน 15,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง