คอลัมน์ไทยวันนี้: องคมนตรี ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการพระราชดำริพื้นที่ จ.สระแก้ว

ข่าวบันเทิง 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สายลม...

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้เพื่อเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้บังเกิดประโยชน์กับราษฎรโดยเร็ว โดยองคมนตรีได้เป็นประธานการประชุม รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ พร้อมปัญหา อุปสรรค โดยในพื้นที่ภาคกลางมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะต้องติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนรวม 11 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่มีพระราชดำริตรง 7 โครงการ และเป็นฎีกา จำนวน 4 โครงการ ซึ่งจากการติดตามของคณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนโครงการและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ไปแล้ว 5 โครงการ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 5 โครงการ และอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีก 1 โครงการ สำหรับโครงการที่ติดปัญหาคือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยาเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนได้จึงต้องศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อน สำหรับความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแซร์อออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554

ส่วนโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างเมื่อปี 2537 จากการติดตามของคณะฯ ที่ผ่านมาพบว่าบริเวณตลอดแนวสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยยางอยู่ในสภาพชำรุด องคมนตรี จึงขอให้กรมชลประทานและสำนักงาน กปร. พิจารณาเร่งรัดดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขอ่างเก็บน้ำห้วยยางเป็นลำดับแรก ดังนั้น กปร. จึงได้อนุมัติงบประมาณเมื่อปี 2561 ให้กรมชลประทานปรับปรุงสันเขื่อนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เพื่อรื้อผิวถนนเดิม และขุดรื้อดินออกแล้ว คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงอ่างห้วยยางให้แล้วเสร็จได้ภายในปี 2563 นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ