นายดนุชา สินธวานนท์

ข่าวทั่วไป 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 ตามที่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เห็นชอบให้ดำเนินการ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์สาขา เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของส่วนราชการต่างๆ 2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาฯ และศูนย์สาขาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถสนองพระราชดำริได้อย่างมีประสิทธิภาพและทีความต่อเนื่อง 3) แนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ 4) กรอบแนวทางการดำเนินงานศึกษา วิจัย ทดลอง ตลอดจนการขยายผลของศูนย์ศึกษาฯ ในการนี้ ประธานที่ประชุมขอให้ศูนย์ศึกษาฯ แต่ละแห่งร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแผนการดำเนินงานต่อไป โดยมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 201 อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันก่อน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ