คอลัมน์ไทยวันนี้: องคมนตรี สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ พื้นที่ จังหวัด สระบุรี-อยุธยา

ข่าวบันเทิง 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สายน้ำ

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน เยี่ยมชมสภาพพื้นที่ และพบปะเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินการโครงการในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งให้กับราษฎร

โครงการห้วยหินขาวฯ เป็นโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วยใยชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎร โดยทรงวางโครงการในแผนที่และพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่นำไปประกอบการพิจารณาวางโครงการ เพื่อช่วยเหลือราษฎรและพื้นที่เพาะปลูกตอนล่างในเขตตำบลห้วยบง และตำบลเขาดินพัฒนาให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร

โดยอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวฯ มีขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 1,000,000 ลบ.ม. และทำหน้าที่กักเก็บน้ำฝน เฉลี่ยการแจกจ่ายน้ำในลักษณะอ่างใหญ่เติมอ่างเล็ก อ่างเล็กเติมสระน้ำด้วยการใช้ระบบท่อส่งน้ำจำนวน 2 สาย คือท่อส่งน้ำฝั่งขวา และฝั่งซ้าย เพื่อส่งน้ำลงสระเก็บน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรด้านท้ายอ่างซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโครงการขยายผลทฤษฎีใหม่พระราชทานจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ 4 บ้านตั้งใหม่มงคล ตำบลเขาดินพัฒนา ซึ่งมีนางสาวพิมธิดาภา ปัญญาหนู เป็นเจ้าของสวน "สวนผักวัยหนู เป็นเจ้าของสวน "สวนผักวัยรุ่น" ที่ยึดหลักและการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาจัดการในพื้นที่กว่า 13 ไร่ มีรายได้ 300-500 บาทต่อวัน จากการขายพืชผักปลอดสารพิษ โดยใช้ชีวิตภายใต้คติเตือนใจที่ว่า "พอจึงสุข สุขจึงพอ"

ซึ่งการจัดทำแปลงเกษตรของสวนผักวัยรุ่นได้อาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว โดยทางเจ้าของแปลงได้ทำการเก็บกักน้ำไว้ในแปลงปลูกและนำกลับมาใช้ในช่วงหน้าแล้ง ทำให้พื้นที่ไม่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูก

ขณะเดียวกันได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้ ด้วยการไม่ลงทุนทำการผลิตจนเกินกำลังที่มี ทำการผลิตแบบลดต้นทุนด้วยการไม่อาศัยสารเคมี ปลูกพืชผักที่ตลาดต้องการ ภายใต้แนวทางเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ยังผลให้ปัจจุบันมีกินมีใช้เพียงพอแก่การดำรงชีวิตของทั้งครอบครัว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ