ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ข่าวทั่วไป 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีภารกิจหลักในการพิจารณาและจัดทำร่างกฎหมายตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และพิจารณาเสนอความเห็นให้มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการจัดทำร่างกฎหมาย เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารราชการแผ่นดินและต้องไม่เป็นภาระหรือก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในบังคับแห่งกฎหมาย

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) สำนักงานฯ ได้รับเรื่องจากคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่าง ๆ มาดำเนินการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 872 เรื่อง และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 987 เรื่อง

ในส่วนของการจัดทำร่างกฎหมาย สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. .... ซึ่งภายหลังเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการตรากฎหมายของประเทศให้สอดคล้องและตอบสนองตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชนและดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งคือ ร่างพระราชบัญญัติการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายโดยร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกระบวนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ