ไทยวันนี้: อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ เริ่มเก็บกักน้ำแล้วเพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน

ข่าวบันเทิง 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รับฟังบรรยายสรุปข้อมูลและเยี่ยมชมสภาพพื้นที่โครงการ พร้อมพบปะราษฎรและผู้ที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชน์จากโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.) รีบดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา ให้สามารถเก็บกักน้ำได้โดยเร็ว ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นฯ ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ โดยการปรับปรุงและก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้อ่างเก็บน้ำมีความมั่นคง แข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำได้ถึงระดับ 3,000,000 ลูกบาศก์เมตร รวมถึงมีการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชลประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎร ทำให้ราษฎรบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 บ้านพังขว้างเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพังขว้าง และบ้านขมิ้น หมู่ที่ 2 บ้านพาน หมู่ที่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รวม 1,223 ครัวเรือน 4,584 คน มีน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ยังส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ประมาณ 1,000 ไร่ และฤดูฝน 3,000 ไร่

นายโรจน์วัฒน์ อินทร์ทุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางในการป้องกันและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น โดยให้นำหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ ซึ่งศูนย์ศึกษาฯ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่นำหญ้าแฝกที่ได้สนับสนุนมาปลูกโดยรอบอ่างเก็บน้ำรวมถึงบริเวณสันอ่างเก็บน้ำด้วยแล้ว

"ปัจจุบันมีการบำรุงรักษาหญ้าแฝกเหล่านั้นเป็นอย่างดี บางจุดที่หญ้าแฝกตายเนื่องจากนำเข้าไปปลูกในพื้นดินใหม่ซึ่งเป็นดินที่นำมาถมพื้นที่เพื่อขยายสันอ่างเก็บน้ำ ได้มีการนำมาปลูกซ่อมแซมแล้ว ซึ่งเมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่จะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความแข็งแรงของหน้าดินและแนวดินให้มั่นคงตามธรรมชาติจากแรงดันของน้ำในช่วงน้ำหลากได้เป็นอย่างดี"

ทางด้านนายไพรัตน์ สารโท ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองห้าคู ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ราษฎรในพื้นที่ต่างมีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งหากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีความมั่นคงแข็งแรงก็จะช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิต ที่สำคัญน้ำจากอ่างเก็บน้ำก็จะสามารถเก็บกักได้เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจะช่วยให้ราษฎรสามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

"ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเก็บกักน้ำ ทางหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้ามาร่วมกับประชาชนนำพันธุ์สัตว์น้ำ เช่นพันธุ์ปลาน้ำจืด กุ้งก้ามกราม มาปล่อยลงในอ่างเก็บน้ำ ประมาณ 3-4 เดือนต่อจากนี้ซึ่งจะเป็นช่วงน้ำมาก น้ำในอ่างจะเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตเต็มที่ของสัตว์น้ำเหล่านั้น อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นก็จะเป็นแหล่งสัตว์น้ำจืดที่สมบูรณ์

อีกแห่งหนึ่งของราษฎรภาคอีสาน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของราษฎรในพื้นที่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงไม่ทอดทิ้งราษฎรของพระองค์" นายไพรัตน์ สารโท กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ