SENA ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 00:00:48 น.

วิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการ ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ หรือ SENA จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีหลัง ของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.160553 บาท กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 (บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว สำหรับผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.109757 บาท ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปี อัตราหุ้นละ 0.270310 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง