ทอดผ้าป่ามหากุศลถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบวันประสูติปีที่ 96

ข่าวบันเทิง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 96ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระเมตตารับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เป็นวัดในพระองค์ คณะกรรมการบริหารวัดจึงได้จัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อนำปัจจัยไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนสถาน และ 4 สังเวชนียสถาน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 บรรยายใต้ภาพ พระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม ประธานสงฆ์ในพิธี และ พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า สุมนา อภินรเศรษฐื ประธานพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ประธานพิธีวางพวงมาลัยและจุดเครื่องทองน้อย พันเอกวีรพจน์ สุภธีระ เจ้าภาพต้นผ้าป่าเข้ารับของที่ระลึก

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก สุมนา อภินรเศรษฐ์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี วิเชียร จูห้องนายอำเภอท่าตะโก, พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าตะโก พร้อมครอบครัว, รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรคณะเวชศาสตร์ฯ และเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล ตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีจำนวนมาก

นางสาวราชตี สิงหศิวานนท์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯกล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 96 เมื่อวันที่6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 11 ทรงรับเป็นประธานการจัดสร้างเจดีย์ศรีพุทธคยาเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีและทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ฯ ด้วย

"คณะกรรมการบริหาร วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณ และ มุ่งหมายที่จะตามรอยพระจริยวัตรในการทำนุบำรุงพระศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อมวลมนุษยชาติพระธรรมปาโมกข์ ประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะกรรมการ จึงได้จัดสร้าง 4 สังเวชนียสถานขึ้น ประกอบด้วย สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน เพื่อถวายเป็นพระกุศล ซึ่งในการก่อสร้างสังเวชนียสถานนี้ จะต้องมีการดูแลรักษา ให้ทุกสถานที่สำคัญแห่งพระพุทธศาสนา ของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ เป็นไปอย่างมั่นคง แข็งแรง จึงได้จัดกาลผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 96 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 11 ที่ทรงรับวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ เป็นวัดในพระองค์ฯ โดยปัจจัยที่ได้จากการจัดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายเป็นพระกุศลในครั้งนี้ จะนำไปเป็นทุนในการทำนุบำรุงศาสนสถานวัดให้มั่นคงแข็งแรง สวยงาม พร้อมเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แก่พุทธศาสนิกชนต่อไป"

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2บ้านเขาโคกเผ่น ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ภายในวัดมีศาสนสถานและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ อาทิ เรือหลวง “ราชญาณนาวาฑีฆายุมงคล”ที่หัวเรือประดิษฐาน พระพุทธเอกนพรัตน์, ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์, พระธรรมจักร, อุโบสถซึ่งมีพระพุทธรัชมงคลอุบลบพิตร เป็นพระประธาน, เจดีย์ศรีมหาราชที่ประดิษฐานพระรูปหล่อของมหาราชทุกพระองค์, เจดีย์ศรีพุทธคยา, ธรรมเมกขสถูปเป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ เจ้าอาวาสโทร.081-8347881 และ พ.อ.หญิง อุษากรณ์ จันทรวงศ์โทร.081-9150234

สุมนา อภินรเศรษฐ์ กล่าวคำถวายผ้าป่า

ราชตี สิงหศิวานนท์ รองประธานวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในพระองค์ฯ กล่าวรายงาน

ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์ รายงานยอดผ้าป่าที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ธรรมเมกสถูป หนึ่งใน 4 สังเวชนียสถาน

ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์, พันเอกหญิงอุษากรณ์ จันทรวงศ์, สุมนา อภินรเศรษฐ์, กุลจิรา ชำนิบรรณการ และ พัชรา มาดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมบุญใหญ่ ฐิติกา ธีรเนตร, รศ.ดร.วรัญญา ว่องวิทธิ์, เภสัชกร ปิยะรัตน์ พิมพ์สี, รศ.โร.พรทิพย์ เพ็ชรมิตร, รศ.ดร.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ คณะบดี, ศ.พญ.ศรีวิชา ครุฑสูตร, พันเอกหญิงจิตติมา หิรัญรัศมี, ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล และ ประไพพร เตียเจริญ

ปัทมาวดี สิงหศิวานนท์ ร่วมอนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่ามหากุศล อนงค์ ปานสกุล, พัฒน์นรี ภัทรเรือนโรจน์, โสพิศ บุญชัยวัฒนา, เทวัญ เอื้อธรรมมิตร, ชัยยศ พรพงศ์อภิสิทธิ์, อัจฉรา ลิ้มชูวงศ์, พรพนา กล่อมอินทร์ และ พูนสุข อนุคระหานนท์

พ.ต.อ.เดชชาติ วัฒนพนม พร้อมภรรยาและบุตร, ราชตี สิงหศิวานนท์ และ นายวิเชียร์ จูห้อง ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันวิสาขบูชา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ