เติมเต็มโอกาสโรงเรียนห่างไกล

ข่าวเศรษฐกิจ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ให้ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด การรถไฟฯ ส่งเสริม และเติมต่อ ให้ความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มีการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี

"การจัดกิจกรรมของการรถไฟฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) ครั้งที่ 1/2562 โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับชุมชนต่างๆ อีกด้วย"

นอกจากนี้ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ยังได้ทำกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กนักเรียน อาจารย์ พร้อมกับมีการสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการรถไฟแก่เด็กนักเรียน คณาจารย์ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความสำคัญของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เกิดความภาคภูมิใจ ความผูกพันหวงแหนกิจการรถไฟในฐานะสาธารณสมบัติของชาติ

อย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมซีเอส อาร์ตอบแทนสังคมที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จะช่วยเพิ่มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนได้รับมาตรฐานการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ด้านการเรียนและการกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดไปสู่การช่วยยกระดับพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ