คอลัมน์มติ ครม.

ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้ง นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

ครม. อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประ เทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 2.นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง 3.น.ส.อาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก 4.นายชัยณรงค์ กีรติยุตวงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 เป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐ มนตรี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประ จำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นายกัมพล ตติยกวี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ