กระทรวงอุตฯ จัดโครงการ "จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน"

ข่าวบันเทิง 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เน องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

กรุงเทพฯ 17 มิ.ย.62 - กระทรวงอุตสาหกรรม จัดโครงการ "จิตอาสาคลองสวยน้ำใส ชุมชนร่วมใจใช้ถังดักไขมัน" เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราโชบายในการอนุรักษ์คูคลอง และแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นพระราโชบายดังกล่าว รัฐบาลได้น้อมนำลงสู่การปฏิบัติและในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบนโยบายจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริฯ (ศอญ.) เห็นชอบให้ดำเนินการหาแนวทางป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในคูคลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ ณ จุดที่เกิดเหตุ เช่น การใช้น้ำภายในครัวเรือน โดยเฉพาะน้ำเสียที่เป็นปัญหาจากการประกอบอาหารหรือชำระล้างภาชนะใส่อาหารซึ่งมีไขมันปนเปื้อน โดยมีแนวคิดให้ทำถังดักไขมันจากประชาชนและจิตอาสาไปมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง อันจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในการป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียออกมาเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป

"วัตถุประสงค์หลักๆ ของโครงการ ก็คือ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนริมคลองสาธารณะมีการบำบัดน้ำทิ้งในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ รวมทั้งสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์คูคลอง แม่น้ำ และแหล่งน้ำสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะในพื้นที่ โดยการดำเนินการรับสมัครจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญด้านช่างจากสถาบันการศึกษา สถานประกอบโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งบุคลากรภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมกันออกแบบและจัดทำถังดักไขมันอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพ จำนวน 2,500 ชุด โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการอบรมและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในชุมชนริมคลองสาธารณะให้มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมในลำคลองสาธารณะ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแจกจ่ายถังดักไขมันต้นแบบและจัดอบรมการประกอบถังดักไขมันพร้อมแจกอุปกรณ์การจัดทำถังดักไขมันอย่างง่ายให้กับทุกครัวเรือนด้วย" นายสุรพล กล่าว

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ดำเนินการจะเป็นชุมชนริมคลองเปรมประชากร จำนวน 2,500 ครัวเรือน และชุมชนริมคลองที่สำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - กรกฎาคม 2563 โดยตั้งเป้าลำคลองสาธารณะที่สำคัญของประเทศมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น สามารถลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ในลำคลองจากการปล่อยน้ำทิ้งที่ไม่ผ่านการบำบัดของชุมชนริมคลองสาธารณะ และประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกในการร่วมมือ ร่วมใจกันปกป้อง ดูแล และรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไปอย่างยั่งยืน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ