ก.แรงงาน จับมือ กรุงเทพโปรดิ๊วส ร่วมพัฒนาคู่ค้าธุรกิจสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 00:00:16 น.

วิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และไพศาล เครือวงศ์วานิช  รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส  ซึ่งเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  หรือ ซีพีเอฟ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) ภายใต้ โครงการความร่วมมือพัฒนาคู่ค้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบและถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และสร้างความสามารถการแข่งขันของไทยในเวทีโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง