คอลัมน์: ข่าวสั้น: ครม.เห็นชอบหลักการโฆษณากัญชา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 00:00:03 น.

ทำเนียบฯ * พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้ โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง คือ 1.กำหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  เฉพาะกัญชา ที่ได้รับการรับรองตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ต้องยื่นคำขอตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และเพื่อการโฆษณาที่กระทำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทันตกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง