งานวิจัยการพัฒนาเยื่อโครงสร้างไฮโดรเจลจากโปรตีนไหมไฟโบรอินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์คว้ารางวัลดีเด่นงานวิจัยประเภทประยุกต์ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นักวิจัยกรมหม่อนไหมบูรณาการ งานวิจัยร่วมกับผู้ร่วมวิจัยหลักจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดค้นการเพิ่มมูลค่าให้กับไหมไทยเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศที่มีราคาแพง ในการพัฒนาเยื่อโครงการสร้าง ไฮโดรเจลจากโปรตีนไหมเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนอกร่างกายมนุษย์ ที่มีผลให้เนื้อเยื่อเกิดการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ก่อนนำไปใช้ซ่อมแซมเซลล์กระดูกที่ได้รับความเสียหาย

นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า การวิจัยของกรมหม่อนไหมมุ่งเน้นในเรื่องของการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าหม่อนไหม เป็นงานวิจัยที่เกิดความคุ้มค่าใน การลงทุน สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ โดยการร่วมบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมากที่สุด

"งานวิจัยเราจะต้องทำเป็นในลักษณะบูรณาการแบบที่เรียกว่า Package คือทำแบบครบวงจรอาจจะต้องร่วมหลายหน่วยงาน ตั้งแต่กรมหม่อนไหมก็อาจจะทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเราก็อาจจะร่วมกับพาณิชย์หรือร่วมกับสถานศึกษาต่างๆ ที่จะมาช่วยพัฒนาด้วยกัน เพื่อให้งานวิจัยที่ออกมามันเป็นงานวิจัยที่สมบูรณ์และตอบโจทย์ได้ คือจะเป็น Package ของงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง" อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

นางสาวศศิพิมพ์ ลิ่มมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมหม่อนไหม เผยถึงที่มาของงานวิจัย การพัฒนาเยื่อโครงสร้างไฮโดรเจล จากโปรตีนไหมไฟโบรอินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์ ซึ่งรับรางวัลดีเด่นงานวิจัยประเภทประยุกต์ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562 ว่า "สำหรับที่มาของโครงการวิจัยนี้มีแนวคิดมาจากการที่วัสดุทางการแพทย์ที่เราใช้กันในปัจจุบันมีการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ทีมวิจัยจึงคิดค้นที่จะหาวัสดุที่จะนำมาทดแทน โดยเห็นว่าไหมไทยเป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่ดี มีความ แข็งแรงสูง จึงมีความแนวคิดที่จะเอานำไหมไทยมาผลิตเป็นวัสดุชีวภาพทางการแพทย์ โดยการนำมาใช้การเพาะเลี้ยงเซลล์กระดูกเพื่อพื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกที่เสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการเสื่อมของวัย ซึ่งจากการทดลองในเบื้องต้นได้ทำการทดสอบศักยภาพของตัววัสดุชีวภาพจากไหมไทย ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าไหมไทยเป็นวัสดุทางชีวภาพที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูเซลล์กระดูกได้"

ทั้งนี้ โดยหลักการในการฟื้นฟูเนื้อเยื้อของร่างกายเมื่อได้รับเกิดอุบัติเหตุหรือความเสื่อมร่างกายจะมีกลไกในการสร้างเซลล์ใหม่มาเพื่อทำให้เนื้อเยื้อกลับมาสู่สภาพปกติ ซึ่งต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้ เมื่อเกิดอุบัติรุนแรงจำเป็นต้องมีการผ่าตัดใส่วัตถุชีวภาพเข้าไปในร่างกาย และต้องผ่าตัดซ้ำเพื่อนำวัสดุชีวภาพนั้นออกมา ซึ่งอาจเกิดการติดเชื้อได้ โดยงานวิจัยการพัฒนาเยื่อโครงสร้างไฮโดรเจลจากโปรตีนไหมไฟโบรอินนี้ ทีมวิจัยของกรมหม่อนไหมได้ร่วมกับรศ.ดร. จิรัฐ มีเสน และคณะทีมวิจัยของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการคิดค้นวิธีการนำเซลล์ที่ต้องการฟื้นฟู ใส่ลงไปในวัสดุชีวภาพที่ทำงานไหมไทย กระตุ้นให้เซลล์นั้นเกิดความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แล้วนำเซลล์ที่เจริญเติบโตใส่เข้าไปยังบริเวณที่เกิดความเสียหาย เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูเนื้อเยื้อบริเวณได้อย่างรวดเร็วกว่ากระบวนการที่ร่างกายสามารถทำได้เอง ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บ และยังสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายจ่ายการนำเข้าวัสดุชีวภาพทางแพทย์จากต่างประเทศทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวจะต้องมีการต่อยอดในลักษณะของการนำไปใช้ในสัตว์ทดลอง เพื่อให้เห็นผลชัดเจนมากขึ้นในสิ่งมีชีวิต และเพื่อพัฒนาต่อยอดไปสู่วัสดุชีวภาพต่อไป

สำหรับงานวิจัยการพัฒนาเยื่อโครงสร้างไฮโดรเจลจากโปรตีนไหมไฟโบรอินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางชีวการแพทย์ของนางสาวศศิพิมพ์ ลิ่มมณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่นประเภทงานวิจัยประยุกต์ในการประชุมวิชาการหม่อนไหม ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล โดยงานวิจัยประเภทพื้นฐานผลงานวิจัยระดับดีได้แก่ การวิเคราะห์ลำดับเบสของ cpDNAtrnL-trnFและ nrDNA ITS ในหม่อนพันธุ์อนุรักษ์ ของนางบุษรา จงรวยทรัพย์ ผลงานวิจัยระดับชมเชย 2 เรื่องได้แก่ การศึกษาการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โพรลีนเพื่อช่วยคัดเลือกพันธุ์หม่อนในสภาวะขาดน้ำของนางมนัสวี สุริยวนากุล และผลของการใช้เส้นไหมไทยที่สาวด้วยวิธีการต่างๆ ต่อคุณสมบัติผ้าไหมของนายอานุภาพ โตสุวรรณ งานวิจัยประเภทประยุกต์ ผลงานวิจัยระดับดี 2 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลหม่อนผงจากน้ำหม่อนโดยการทำแห้งแบบโฟมแมทของนายธนกิจ ถาหมี และกระบวนการผลิตแอนโทไซยานินผงจากผลหม่อนสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนางเสาวนีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผลงานวิจัยระดับชมเชยได้แก่ การศึกษาพันธุ์ไหมไทยที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษใยไหมของนายแดนชัย แก้วต๊ะงานวิจัยประเภทพัฒนาผลงานวิจัยระดับดี ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาลวดลายผ้าบาติกไหมไทยภาคใต้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นไหมไทยร่วมสมัยปี 2561ของนายสุรเดช ธีระกุล และผลงานวิจัยระดับชมเชยได้แก่ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานกรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนมในปี พ.ศ.2561ของนางเกศสุดา ใหม่สาร ทั้งนี้ ผลงานวิจัยของกรมหม่อนไหมจะนำไปแสดงในนิทรรศการงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 6-7 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมหม่อนไหม หมายเลขโทรศัพท์ 1275.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ