ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวบันเทิง 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร "จังหวัดสมุทรสาคร" ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนดำเนินงาน ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวน 112,141 คน คิดเป็นร้อยละ 85.76 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ และเรือนจำ รวม 318 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 57 แห่ง และมีผลงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 มีชมรมในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ,ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ในขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนาและโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณ ได้เป็นต้นแบบระดับเงิน

สำหรับโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดสมุทรสาคร

ด้านการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) เปิดให้บริการมาแล้ว 9 ปี เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 30 คน มีหลักในการทำงานคือเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการแบบให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง Gift For you เรื่องหินๆ และศิลาภรณ์ ยุคใหม่ ไทยไฮเทค

ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ