น้ำคือชีวิต บริหารจัดการอย่างยั่งยืน

ข่าวเศรษฐกิจ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

น้ำคือสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์วอเตอร์ เดินหน้าสานต่อโครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน โครงการเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับท้องถิ่น โดยการบูรณาการร่วมกับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบประปาของชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้บริหารจัดการและควบคุมดูแลบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนได้อย่างถูกวิธี ใช้งานระบบประปามีประสิทธิภาพ ผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว บริหารจัดการระบบประปาชุมชนให้มีความยั่งยืน ลดปัญหาในการขาดสภาพคล่องของการบริหารจัดการประปาให้กับชุมชน

โครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน มีเป้าหมายพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และตราด ให้ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปาจำนวน 9 แห่ง ได้แก่ บ้านมาบตอง ม.10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง, เทศบาลตำบลหนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคพัทยา, อบต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี, บ้านหนองนกเอี้ยง ม.6 ต.เนินทราย อ.เมืองฯ จ.ตราด ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคตราด

นอกจากนี้ ยังมีบ้านเนินกระบก ม.11 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี, ซอยเถื่อนวิถี ม.5 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ, บ้านชากไม้รวก ม.11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด, บ้านเชิงเนิน ม.5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ดูแลโดยวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย และ ม.2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ดูแลโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี โดยชุมชนเหล่านี้จะได้รับการแนะนำการควบคุมการผลิตระบบน้ำประปาอย่างถูกวิธี จากสถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

การพัฒนาระบบประปาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของอีสท์วอเตอร์ พัฒนาการใช้งานระบบประปาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ โดยเริ่มทำการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ภาคตะวันออก พบว่าหลายแห่งไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ส่งผลกระทบกับคุณภาพชีวิตของชุมชน สาเหตุเกิดจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน อีสท์วอเตอร์จึงได้จัดทำโครงการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ในปี 2555-2558 ได้มีการใช้วิทยากรที่ได้รับการอบรมและประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยยึดหลักการชุมชนสอนชุมชน ควบคู่กับการปฏิบัติหน้างานจริง

อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2559 โดยร่วมกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและการประปานครหลวง จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อนำไปเผยแพร่บูรณาการร่วมกับโครงการ Fix It Center และสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถาบันในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกดำเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการและการลงมือปฏิบัติจริงให้กับชุมชน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่างๆ ร่วมกันต่อไป

ในอนาคตโครงการฝึกอบรมควบคุมการผลิตและบำรุงรักษาระบบประปาชุมชน จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออก สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนมีน้ำประปาสะอาด คุณภาพดีจากการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการบำรุงรักษาระบบประปาชุมชนอย่างถูกต้องและบริการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคอย่างยั่งยืน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ