คสช.โชว์2ปีฟันจนท.โกงอื้อ

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ *คสช.ปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ สรุป 2 ปีแจ้งเข้ามา 5,073 เรื่อง สอบ จนท.รัฐประพฤติมิชอบจนได้ข้อยุติ 842 เรื่อง ระบุประเด็นใดไม่เสร็จส่งต่อหน่วยงานปกติ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. พ.อ. หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า ตามที่ คสช.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้อง เรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตั้งแต่เดือน ก.ค.60 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้ง ข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชน ภายใต้ยุทธ ศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน ผ่านสายด่วน 1299 ตู้ ปณ.444 และยื่นเรื่องด้วยตนเองที่หน่วยทหารทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแจ้งข้อมูล เบาะแส และเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนถึง 5,073 เรื่อง ซึ่งเรื่องทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ส่งให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายและทางปกครอง

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์กล่าวว่า โดยมีสรุปผลภาพรวมดังนี้ เรื่องที่เข้าข่ายร้องเรียนเจ้าหน้า ที่ของรัฐประพฤติมิชอบมีจำนวนทั้งสิ้น 912 เรื่อง โดยได้มีการส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ดำ เนินการตรวจสอบตามกรรมวิธีจนได้ข้อยุติ 842 เรื่อง ผลการตรวจสอบมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงโทษทางวินัยร้ายแรงและทางปกครอง ซึ่งอาจยกเป็นตัวอย่างได้ในหลายกรณี เช่น ทุจริตเบิกรับเงินคนไร้ที่พึ่ง, ผู้บริหารยักยอกเงินโรงเรียน, การปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและปัญหามลพิษ, การช่วยปกปิดการกระทำผิด, การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย, กรณีจัดซื้อจัดหารถยนต์และรถดับเพลิงสนามบิน เป็นต้น

รองโฆษก คสช.กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้รับแจ้งเรื่องที่ เป็นความเดือดร้อนของประชา ชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 4,161 เรื่อง แยกเป็นความเดือดร้อน ทั่วไป 3,904 เรื่อง และแจ้งเบาะ แสการกระทำผิดกฎหมาย 257 เรื่อง ซึ่งได้ส่งต่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามช่องทางของรัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ คสช.ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน เพราะข้อมูลที่ได้รับสามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎ หมายและลงโทษทางวินัย

รองโฆษก คสช.กล่าวอีก ว่า การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้อง เรียนฯ เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนา รมณ์ของ คสช.ในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่บั่นทอนสังคมไทยมาโดยตลอด เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขจัดให้สิ้นไป เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้เมื่อ คสช.หมดวาระไปตามครรลองของรัฐ ธรรมนูญ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานลงเช่นกัน ส่วนประชาชนที่ยังมีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ส่วนราชการ อื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, ศูนย์บริการประ ชาชน ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำ เภอและจังหวัด หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

วันเดียวกัน ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการจังหวัดประ จำสำนักงานอัยการสูงสุด โพสต์ เฟซบุ๊ก ให้ความเห็นถึงคำสั่ง คสช.ที่สำคัญที่สิ้นสภาพไปพร้อมกับ คสช.แม้ไม่มีประกาศยกเลิกว่า สำหรับคำสั่งและประกาศ คสช.ให้บุคคลมารายงานตัวถือ ว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ส่วนกรณีที่ไม่มีบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่ง ก็ต้องถือว่าคำสั่งเหล่านี้สิ้นผลไปเมื่อ คสช.พ้นจากตำแหน่ง.


แท็ก ไทยโพสต์  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ