สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯทรงประชุม50ปีมูลนิธิรามาฯ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 00:00:49 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ของมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีผู้แทนคณะผู้บริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ โถงประชุม ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีฯ 50 ปี, รายงานงบการเงินประจำปี 2561 ตลอดจนพิจารณาการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562 ในการนี้ ทรงพระอักษรคำอวยพรในโอกาสครบรอบ "50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ" บนผ้าใบ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นหลักในการทำงานแก่บุคลากร ซึ่งจะจัดทำเป็นของที่ระลึกพิเศษในโอกาสต่อไป

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีแพทย ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถวายรายงานความสำเร็จในวาระครบรอบ 50 ปี ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ซึ่งได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในก้าวต่อไปเพื่อสานต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุด โดยที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยด้านค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการกองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้ โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โครงการอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ และโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่เงินบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้รวมจำนวนหลายแสนราย รวมทั้งการสนับสนุนการสร้างบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ การวิจัย การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ได้เสด็จฯ เยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดพร้อมครอบครัว และทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าและความเป็นเลิศด้านการรักษาและบริการทางการแพทย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยและทั่วโลกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิ

1.การออกแบบและผลิตคอมโพสิทเทนดอนกราฟท์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเส้นเอ็น ข้อมือเทียม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.นายแพทย์ตุลยพฤกษ์ ถาวรสวัสดิ์รักษ์  2.หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาโทนายแพทย์สรยุทธ ชำนาญเวช 3.อุปกรณ์ช่วยเดินในคนไข้พาร์กินสัน โดยอาจารย์แพทย์หญิงพีรยา รุธิรพงษ์

ในโอกาสนี้ ทรงพระอักษรคำอวยพรในวาระครบรอบ "50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ" ลงบนผืนผ้าใบ โดยมูลนิธิรามาธิบดีฯ จะขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรดังกล่าวไปจัดทำเป็นของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต่อไป พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเกียรติคุณ สำหรับผู้บริจาคและพระราชทานชื่อโครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอีกด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและกำลังใจแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ รามาธิบดีฯ และคณะแพทยศาสตร์โรงพยา บาลรามาธิบดี ในการสานต่อพลังแห่งการให้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและวงการสาธารณสุขไทยสืบไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง