กลต.โชว์ล้ำใช้เอไอจับปั่นหุ้น

ข่าวเศรษฐกิจ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ผนึกปปง.-DSIตรวจเข้ม

จ่อปรับเกณฑ์เทอมฟันด์

ไทยโพสต์ * ก.ล.ต.จ่อดึงเอไอติดตามความถี่ของการซื้อขายหุ้น การซื้อขายที่มีความผิดปกติต่างๆ ป้องกันการปั่นหุ้น ผนึก 2 องค์กร ปปง.-ดีเอสไอ เสริมเขี้ยวเล็บ ลุยปรับหลักเกณฑ์กำกับดูแลเทอมฟันด์

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ก.ล.ต.จำเป็นต้องพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัย สามารถสกัดให้เห็นข้อมูล หรือความผิดปกติต่างๆ ได้ และภายในปีนี้ โดย ก.ล.ต.จะเริ่มนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) มาใช้ในการติดตามความถี่ของการซื้อขายหุ้น การซื้อขายที่มีความผิดปกติต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ร่วมกับสำนัก งานป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (ปปง.) และกรมสอบ สวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ลงนาม ความร่วมมือปรับปรุงข้อกฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับกับพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 เพื่อป้องปรามการกระทำผิด ยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน เนื่องจากข้อตกลงที่ผ่านมามีความล้าสมัย

สำหรับความตกลงร่วมมือกันครั้งนี้ จะรวมกันทำงานที่จะลดขั้นตอนการทำงานของการสอบสวนด้วย ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลในโลกดิจิทัลมาดำเนินการ และยังเป็นการป้องกันการใช้ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ทั้งธุรกิจในตลาดทุน และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจและการทำธุรกรรมต่างๆ ในตลาดทุน และตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ รัก ษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า การร่วมมือกันครั้งนี้นั้น เพื่อรองรับกับการเงินและการลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำธุรกรรมสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น แต่ก็มีช่องโหว่ของเทคโนโลยีในการกระทำความผิดมากขึ้นด้วย จึงต้องยกระดับความร่วมมือและประสานงานกันใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (เทอมฟันด์) เพื่อให้กองทุนดังกล่าวมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการประกอบการตัดสินใจลงทุน และไม่เข้าใจผิดว่าการลงทุนในเทอมฟันด์เป็นการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันเทอมฟันด์ได้รับความนิยมสูงจากทั้งผู้ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และธนาคารพาณิชย์ โดยสิ้นไตรมาส 1/62 มีมูลค่าประมาณ 7.7 แสนล้านบาท โดยเป็นกองทุนที่ขายผู้ลงทุนรายย่อยในสัดส่วนสูงถึง 96% ของเทอมฟันด์ทั้งหมด.

บรรยายใต้ภาพ

รื่นวดี สุวรรณมงคล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ