มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวสร้าง Rating Scale วัดศักยภาพมหาวิทยาลัยสุขภาพอาเซียน

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 00:00:58 น.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหารสำนักงาน ASEAN University Network: AUN และศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ASEAN Rating on Health University (ARHU) ร่วมแถลงข่าวการเสริมสร้างมหาวิทยาลัยสุขภาพระดับอาเซียน Healthy University Framework เพื่อขยายเครือข่ายพร้อมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ มุ่งสู่การลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง