เสนอWTOแก้ปัญหาส่งออก ลดผลกระทบรถยนต์-ปาล์ม

ข่าวเศรษฐกิจ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พระราม 6 * สมอ.เสนอที่ประชุม WTO แก้ไขปัญหาและอุปสรรคการส่งออกรถยนต์ไทยไปเวียดนาม พร้อมร้องแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำ มันไทย หวั่นสร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

นายวันชัย พนมชัย เลขา ธิการสำนักงานมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า ในงานประชุมขององค์ การการค้าโลก (WTO) สมอ.ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการส่ง ออกรถยนต์ของไทยไปเวียด นาม ซึ่งมีผลกระทบต่อการส่ง ออกรถยนต์ของไทยอย่างรุน แรง จึงขอเสนอให้เวียดนามผ่อนผันการบังคับใช้มาตรการดังกล่าวออกไปก่อน รวมถึงขอ ให้พิจารณานำปัญหาและอุปสรรคของประเทศไทยไปปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรถยนต์นำเข้า

นอกจากนี้ สมอ.ยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปดำเนินการ แก้ไขและตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน ได้แก่ การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบของพืชน้ำมันที่ใช้เป็นพลังงานทดแทน ในส่วนที่กล่าวอ้างว่าการเพาะปลูกน้ำ มันปาล์มมีผลต่อการทำลายป่า และการติดฉลากปลอดน้ำมันปาล์ม ของประเทศสมาชิกสหภาพ ยุโรป เนื่องจากอาจทำให้ผู้บริโภค เกิดความเข้าใจผิดต่อการบริโภค น้ำมันปาล์มได้ รวมทั้งยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจำแนกสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของต่อมไร้ท่อ เพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปตลาดสหภาพยุโรปอีกด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ