คอลัมน์: จัตุรัสทั่วไทย: 'กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม' เปิดเวที 'GREEN CREATIVE DAY'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 00:00:47 น.

"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" หนุนคนรุ่นใหม่ ผ่านเวที "GREEN CREATIVE DAY" เสนอแผนรณรงค์สื่อสาร ค้นหาแนวทางกระตุ้นจิตสำนึก ปลุกกระแส การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม" จับมือคณา จารย์และนักศึกษาจาก "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" และ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี" เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "กำ หนดกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เปิดเวที "GREEN CREATIVE DAY" นำเสนอแผนการสื่อสารเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนภายนอก ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร เพื่อค้นหาต้นแบบการสื่อสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

"โครงการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนารูปแบบกิจกรรม 2 ลักษณะ คือ การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนากิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนโดยรอบ แล้วนำรูปแบบกิจกรรมดังกล่าวมาวิเคราะห์กลวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม รวมถึงแนวทางการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การบริโภคและการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่พร้อมต่อยอดเป็นโมเดล ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ

โดยกิจกรรม "GREEN CREATIVE DAY" นักศึกษาจากทั้ง 2 มหาวิทยาลัย และคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ อาทิ การใช้ถุงผ้าบรรจุสิ่งของ การนำแก้วน้ำส่วนตัวจากที่บ้านมาใช้ตลอดงานเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกหรือแก้วน้ำภายในงาน การร่วมรับประทานอาหารในชามอะลูมิเนียมเพียงใบเดียวเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน้ำ พร้อมกับล้างอุปกรณ์ภาชนะ รวมไปถึงคัดแยกขยะต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งทุกกระบวนการเป็นวิธีการที่เรียบง่าย และไม่เพิ่มภาระหรือเพิ่มขยะให้สิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

นายเจตน์สฤษฎิ์ โชติภูมินันท์ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีและตื่นเต้น จากเดิมที่ตนไม่ค่อยใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนัก หลังจากได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้แล้ว ความคิดและไลฟ์สไตล์ของตนก็เปลี่ยนไป รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเริ่มต้นง่ายๆ จากตัวเราเอง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเสนอแผนงาน 2 แผน คือ แผนสื่อสารภายใน ใช้ชื่อว่า "มหาวิทยาลัยปลอดพลาสติก รู้คิด รู้ใช้ ไม่เป็นภาระ อย่างยั่งยืน" แนวทางหลักๆ คือ พวกเราจะรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก "SPUC PLASTIC SET ZERO" ภายในมหาวิทยาลัย ถ้าใครจะใช้ถุงพลาสติกจะไม่ฟรีอีกต่อไป และจะต้องมีค่าใช้จ่าย โดยกำหนดเป็นมาตรการบังคับ ถ้าใครต้องการใช้ถุงพลาสติก ผู้ประกอบการร้านค้าจะเก็บค่าบริการ 3 บาทต่อชิ้น และนำเงินส่วนนี้ไปใช้จัดการขยะในมหาวิทยาลัยต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่จะใช้สื่อบุคคล ดาวเดือนมหาวิทยาลัย มาร่วมรณรงค์สร้างเทรนด์การใช้ถุงผ้าและแก้วน้ำส่วนตัว โดยมีจุดรับบริจาคถุงผ้าให้ยืมใช้ใส่ของ โดยเฉพาะการจับจ่ายซื้อ

สินค้าภายในงาน SPUC MARKET NONE PLASTIC ที่จะต้องไม่มีการนำถุงพลาสติกหรือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเข้ามาในงานส่วนแผนสื่อสารกับชุมชนรอบข้าง จะใช้แนวคิดขยายผลโมเดลชุมชนปลอดพลาสติก โดยจะร่วมมือกับเทศบาลแสนสุข และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นปัจจัยสำคัญ คือ ร้านค้า ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ใช้ชายหาดบางแสน อย่างนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแนวร่วมในการรณรงค์ รักษาพื้นที่ชายหาดให้สวยงามและปลอดขยะพลาสติก

ด้าน นายปรัชญา อินทร์รอด นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิศวกรรมบูรณาการ กล่าวว่า เมื่อมองจากตัวเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมถือว่ามีความใส่ใจและยึดปฏิบัติในเบื้องต้นอยู่แล้ว เช่น ซื้อของจะไม่รับถุงพลาสติก จะนำภาชนะบรรจุอาหารมาใช้ อาจจะเป็นเพราะภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว กระบวนการดูแลรักษาและใส่ใจสิ่งแวดล้อมจึงเป็นวิถีปกติของนักศึกษาทุกคนในสถาบัน

การมีโอกาสเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมระดมความคิดในการจัดกิจกรรม โดยคำนึงถึงเรื่องการต่อยอด และขยายผลไปยังชุมชนรอบข้าง ซึ่งในส่วนของแผนการสื่อสารภายใน จะจัดเป็นลักษณะการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สื่อสารผ่านโซเซียลมีเดีย เชิญชวน ภาคคณะวิชาต่างๆ ให้เข้าร่วมส่งประกวดผลิตสื่อรณรงค์ และโรดโชว์สร้างการรับรู้ผ่านพื้นที่ตลาดนัด ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตลาดสีเขียว ที่จัดทุกๆ วันศุกร์

ส่วนแผนการสื่อสารในชุมชน ได้มีโอกาสหารือกับโรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ โดยมีแนวคิดในการกระตุ้น สร้างจิตสำนึกให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็ก กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมัธยม โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างแรงจูงใจ ให้เด็กรู้จัก เข้าใจ และเห็นความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม เพราะการเริ่มต้นจากวัยเด็กนับเป็นเรื่องที่ดี ในขณะเดียวกัน ยังได้นำนวัตกรรมด้านวิศวกรรมไปใช้ต่อยอดและขยายผลจากกิจกรรมเด่นๆ ของทางโรงเรียนที่ดำเนินการอยู่แล้ว ให้มีพลังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เกิดเป็นต้นแบบสำหรับชุมชนใกล้เคียงได้ปฏิบัติตาม อาทิ โครงการธนาคารขยะ การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยน้ำหมัก เป็นต้น

"โครงการนี้นอกจากจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถาบันอุดมศึกษา และประชาชน ในการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพดีขึ้นแล้ว สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการถอดบทเรียนความสำเร็จทั้งในด้านกลยุทธ์และรูปแบบการสื่อสาร เพื่อที่จะนำไปจัดทำกระบวนการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมและชุมชนอื่นๆ ในสังคมไทยต่อไปอีกด้วย

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การทำให้สังคมไทยมีความตระหนักและมีพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยและสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง