พระครูสารธรรมคุณ วัดป่ายักษ์คุธรรมานุสรณ์ จ.อำนาจเจริญ เทศนา มงคล 9 ประการ คาถาคนดี

ข่าวทั่วไป 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

สนธยา ทิพย์อุตร เมื่อมีโอกาสเดินทางไปอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขง ตรงข้ามประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ควรแวะฟังธรรมเทศนากับพระครูสารธรรมคุณ อายุ 77 ปี บวช 30 พรรษา ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่ายักษ์ คุธรรมานุสรณ์ และอีกตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอชานุมาน ที่วัดป่ายักษ์คุธรรมานุสรณ์ ตำบลยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ วัดนี้มีพระสงฆ์อยู่ 9 รูป สามเณรและแม่ชีไม่มี มัคนายก 1 คน เป็นวัดสังกัดธรรมยุติกนิกาย บนพื้นที่ 27 ไร่ เป็นที่ตั้งอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ฯลฯ

ส่วนที่โดดเด่นที่ญาติโยมเดินทางเข้ามาวัดเป็นประจำก็คือ พระธาตุ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีความสูง 19 เมตร ฐานกว้าง 10 เมตร ซึ่งญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและ สปป.ลาวนับถือศรัทธามาก จึงต้องเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรไม่ได้ขาด โดยเฉพาะในวันเพ็ญเดือน 3 และวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี ถือว่าเป็นงานประเพณี งานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งชาวลาวจะข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาเที่ยวงาน และนมัสการทำบุญขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ทางวัดป่ายักษ์คุธรรมานุสรณ์ยังกำหนดพื้นที่วัดเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่สภาพเดิม พร้อมกับปลูกป่าเพิ่มเติม เช่น ต้นพะยูง ยางนา มะค่า สักทอง และไม้มงคลอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม้หายาก และยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

พระครูสารธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอชานุมาน เทศนาให้ญาติโยมฟังว่า ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายถือศีล 5 ข้อให้ได้ และปฏิบัติตนตามศีล 5 ข้อให้ได้ ซึ่งศีล 5 ข้อ ได้แก่ 1.ห้ามฆ่าสัตว์ 2.ห้ามลักทรัพย์ 3.ห้ามทำผิดในกาม 4.ห้ามดื่มสุรา และ 5.ห้ามพูดเท็จ ถ้าทุกคนทำได้ สังคมก็จะสงบสุข ต่างคนก็ต่างทำมาหากิน และอยู่กันอย่างมีความสุข ส่วนที่วุ่นวายไม่สงบอยู่ทุกวันนี้ เพราะคนเราขาดศีล 5 และเห็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม มีความโลภ หลงยศ หลงลาภ ไม่คิดจะทำความดี เพื่อส่วนรวม เพื่อประเทศชาติ กอบโกยอย่างเดียว เกียรติยศ ชื่อเสียง เงิน ทอง ตายไปแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้ และเวลาตายเขาก็เอาเงินใส่ปากให้เหรียญเดียว อยู่ในปากไม่นาน พอเผาไหม้ร่างกายหมดแล้วกลายเป็นเถ้าถ่าน ก็ยังเขี่ยหาเงินเอาคืนเป็นที่ระลึก คิดดู เงินใส่ปากเขายังเอาคืน ความดีนี่คือสิ่งยั่งยืน คนเราถ้าสร้างคุณงามความดีแก่สังคมไว้มาก ตายไปแล้วคนที่อยู่ก็ยังระลึกถึงและกล่าวถึงตลอดเวลาในคุณงามความดีที่เคยสร้างไว้ ยิ่งทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะมาก ทำให้คนอายุสั้นลง จำไว้ เมื่อมีชีวิตอยู่จงทำความดี ทำบุญทำทาน สร้างกุศลให้มากๆ จิตใจจะได้สบาย ชีวิตยืนยาว

และขอฝากมงคล 9 ประการ ให้ไปปฏิบัติ ดังนี้ 1.ซื่อตรง บุคคลใดถ้าขาดความซื่อตรงก็จะเกิดความเสื่อมโทรมเสียหาย เกิดความระแวงไม่ไว้วางใจ ขาดความเชื่อถือ เกิดความโกรธเคือง อาฆาตแค้น ดูถูกดูหมิ่นกัน กฎธรรมชาติมีอยู่ว่าบุคคลใดซื่อตรงเป็นบุคคลที่น่าคบค้าสมาคม มีเสน่ห์ ใครๆ ก็ชอบคบค้าสมาคมกับคนซื่อตรง ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน ถ้าเรามีนักการเมืองคดในข้อ งอในกระดูก โกงในสันดาน บ้านเมืองของเราก็มีแต่พังกับพังเท่านั้น เพราะฉะนั้น ขอให้ถือความซื่อตรงเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิต

2.สะอาด เพราะความสะอาดทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เชื้อโรคเกิดจากความสกปรก เมื่อเรามีความสะอาด เชื้อโรคเกิดขึ้นไม่ได้ เราก็มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ยิ่งกว่านั้นความสะอาดยังส่อแสดงให้เห็นถึงชีวิตจิตใจ การศึกษา และบุคลิกภาพ ตามคำโบราณที่ว่า ดูวัดให้ดูฐาน (ส้วม) ดูบ้านให้ดูครัว วัดใดส้วมสะอาด แสดงว่า วัดนั้นพระขยัน และบ้านใดครัวสะอาด แสดงว่า แม่ครัวหรือลูกสาวบ้านนั้นขยัน เพราะฉะนั้นขอให้ถือความสะอาดเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่สุดของชีวิต

3.ขยัน เพราะความขยันเป็นเครื่องผลักดันชีวิตให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ความมั่งคั่ง บรรดาบุคคลสำคัญของโลกได้ประสบความรุ่งโรจน์เพราะอาศัยความขยันช่วยผลักดันชีวิต คือ ขยันศึกษา ขยันคิด ขยันพูด ขยันทำ และขยันหา คือ หาความรู้ หาความชำนาญ หาทางก้าวหน้า หาทรัพย์สินเงินทอง หามิตรสหาย หาพระสงฆ์องคเจ้า หานักปราชญ์ผู้รู้ดี เป็นต้น

4.ใช้จ่ายพอสมควรแก่ฐานะ ถ้าเราใช้จ่ายเกินฐานะ เกินรายได้ ก็จะมีแต่ความทรุดโทรมลงและพินาศล่มจม ในที่สุดก็ดำรงชีวิตไม่ได้ มีคนจำนวนมากที่ต้องลำบากยากจนและเดือดร้อนเพราะใช้จ่ายเกินฐานะ จงประหยัดเพื่อใช้จ่าย แล้วใช้จ่ายเพื่อประหยัด จะมั่งมีเพราะประหยัด จะอัตคัดเพราะฟุ่มเฟือย

5.งดเว้นสิ่งให้โทษคือ 1.สุราเมรัย เครื่องดองของเมา (งดเว้นกินกับยา) 2.ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น 3.การพนันขันต่อต่างๆ 4.แหล่งอบายมุข ตลอดจนสถานเริงรมย์ที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นดีที่สุด

6.ไม่ล่วงเกินผู้อื่นก่อน เพราะเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ทะเลาะวิวาท ตีกัน เข่นฆ่ากันนั้น เนื่องมาจากการล่วงเกินกันก่อนเป็นมูลเหตุ ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ล่วงเกินกัน หัดยอมเป็น ให้อภัย คิดว่าโลกทั้งผองพี่น้องกัน รู้รักสามัคคี

7.งดติดต่อคบค้าสมาคมกับคนไม่ดี ถ้าเราติดต่อกับคนไม่ดีก็จะมีแต่เรื่องยุ่ง ผิดหวัง เดือดร้อน เสียหาย พินาศ อาจจะถึงแก่ชีวิตก็ได้ ไร้ประโยชน์ เสียเวลาด้วยประการทั้งปวง จึงควรดูคนดี แบบ 5 ดี คือ คิดดี ทำดี พูดดี คบคนดี และไปสู่สถานที่ดี

8.กตัญญู คนเราเกิดมาชาติหนึ่ง ผู้มีพระคุณแก่เรา สรุปได้มี 5 ประการ เรียงลำดับจากสูง ดังนี้

1.พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ ผู้แนะนำสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดีและประพฤติตนเป็นตัวอย่างและที่พึ่งสูงสุด

2.ชาติ กษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ ผู้ให้สิทธิคุ้มครองความยุติธรรม ความมีหลักฐาน ถิ่นที่อยู่อาศัย

3.บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูรักษาให้ความสุขความเจริญและหลักฐานของชีวิต

4.ครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนศิลปะวิทยาการทั้งหลายให้ความเจริญรุ่งเรืองและป้องกันในทิศทั้งหลาย

5.ญาติพี่น้อง มิตรสหาย เจ้านายผู้บังคับบัญชาเหนือตน ผู้ให้ความอุปการะเลี้ยงดู สนับสนุน ส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรือง

ผู้มีพระคุณทั้ง 5 ประการที่กล่าวมานี้ บุคคลผู้เจริญแล้วทั้งหลายต้องรู้จักบุญคุณและหาทางสนองตอบแทนบุญคุณจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีที่โลกต้องการ บุคคลประเภทนี้ดังคำที่ว่า คนดี ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เทวดาฟ้าดินย่อมคุ้มครองรักษาเสมอ

และ 9.รู้จักหน้าที่ ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด คนเรามีหน้าที่แตกต่างกัน ตามเพศ วัย และการทำงาน ใครจะอยู่ในหน้าที่อะไรก็ตามก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เต็มศักยภาพความรู้ความสามารถ โดยไม่มุ่งผลตอบแทนเกินไป ให้ทำหน้าที่ด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็นเกมกีฬาอย่างหนึ่ง ที่เรียกว่า งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขขณะทำงาน แต่คนส่วนมากมีแต่ความอยากได้ แต่ไม่อยากทำ อยากรวย อยากสบาย แต่ไม่อยากทำ อยากได้ดี แต่ไม่ยอมสะสมความดี เป็นต้น

"ทั้งหลายทั้งมวลที่เทศนาให้ฟังก็คือ คาถาของคนดี".

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว