รับรองผลเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

ข่าวบันเทิง Monday August 5, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ปี 2562 เพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั้ง 4 ภูมิภาค

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และนายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นเลขานุการคณะฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีการประชุมพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 และพิจารณา (ร่าง) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเตรียมเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามต่อไป

สำหรับรายชื่อผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับการเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรชุดใหม่ ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่ 1(ภาคเหนือ) ได้แก่ 1.นายสิทธัญ วงศ์ปั๋น จาก จ.เชียงใหม่2. นายประสิทธิ์ บัวทอง จ.พิจิตร 3.นายสมศักดิ์ โยอินชัย จ.เชียงใหม่ 4.นายไชยภร แย้มปั้น จ.สุโขทัย และ 5.นายนิเทศน์ คำเป็ก จ.เชียงราย

ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 2 (ภาคกลาง) ได้แก่ 1. นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล จาก จ.สุพรรณบุรี 2.นายกิตติพล ตะพานแก้ว จ.ลพบุรี 3.นางนิสา คุ้มกอง จ.ชัยนาท และ 4.นายนพรัตน์ เผ่าวัฒน์ชัย จ.กาญจนบุรี

ผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้แก่ 1.นายปิยะมงคล สิงห์กลาง จาก จ.มหาสารคาม 2.นายประจักษ์ บุญกาพิมพ์ จ.ร้อยเอ็ด 3.นายกิตติกร เชิดชู จ.อุบลราชธานี 4.นายสำเริง ปานชาติ จ.สุรินทร์ 5.นายถวิล ตรีวรปรัชญ์ จ.นครราชสีมา 6.นายนวคม เสมา จ.อุดรธานี และ 7.นายจารึก บุญพิมพ์ จ.ศรีสะเกษ

ผุ้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) ได้แก่ 1.นายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ จ.นราธิวาส 2.นายสาฝีอีโต๊ะบู จ.สตูล 3.นางพจมาน สุขอำไพจิตร จ.ชุมพร และ 4.นายดรณ์ พุมมาลี จ.พัทลุง

ทั้งนี้ การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมามีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศจำนวน 5.5 ล้านคน มีเกษตรกรมาใช้สิทธิ 1.3 ล้านคน คิดเป็น 25.04% มากกว่า ทุกครั้งที่ผ่านมา" เมื่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งไดรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว เลขาธิการกองทุนฟื้นฟูฯ จะได้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามประกาศแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ต่อไป"

สำหรับบทบาทแบะภารกิจของผู้แทนเกษตรกรถือเป็นกระบอกเสียงของเกษตรกรทั่วประเทศเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคณะกรรมการกองทุนฯ ซึ่งตามพระราชบัญบัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 กำหนดให้คณะกรรมการสามารถเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพิจารณาเสนอและต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุนออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ออกระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร และออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯการติดตามและประเมินผล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ