"กรมชลประทาน" สืบสานพระราชปณิธาน "โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" พระมหากรุณาธิคุณต่อชาวปราจีนบุรี

ข่าวบันเทิง 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในปี 2521 ได้พระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำในจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งประสบปัญหาเรื่องน้ำมาเป็นระยะเวลานาน ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และน้ำเสีย ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี 2552 เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นพระราชหฤทัย ในการสืบสานการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยได้ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้ทรงรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ดั่งพระปฐมบรมราชโองการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อปวงชนชาวไทยอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าว โครงการห้วยโสมง นับเป็นอ่างเก็บน้ำสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานวางโครงการก่อสร้าง เพื่อจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎรได้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน และฤดูแล้ง รวมถึงเพื่อการอุปโภคตลอดปี พร้อมพระราชทานชื่อว่า "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" โดยภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2560 แสดงถึงความมุ่งมั่นพระราชหฤทัยที่จะในสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ได้พระราชดำริเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมง รวม 6 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2521 กรมชลประทานจึงรับสนองพระราชดำริก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 295 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรี-สระแก้ว ตั้งอยู่ในเขตตำบล แก่งดินสอ และพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี ตำบลเมืองเก่า ตำบลบ่อทอง และตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างระบบชลประทานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่และระบายน้ำไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

          "อ่างเก็บน้ำเริ่มเก็บน้ำได้ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งตามแผนก่อสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2560    สิ่งเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด คือ ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี  นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งน้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝนครอบคลุมพื้นที่ 111,300 ไร่ และฤดูแล้ง 45,000 ไร่ ทำให้ประชาชนในเขต อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีน้ำใช้ในการเกษตร และมีน้ำเพื่อการอุปโภคช่วยผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสียออกจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง รวมถึงเป็นแนวป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ช่วยเพิ่มความชุ่มขึ้น ทำให้โอกาสเกิดไฟป่าลดลง

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี แต่เดิมมีปัญหาด้านการเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในระบบประปาขนาดกลางและขนาดใหญ่ และบางชุมชนใช้น้ำใต้ดินเป็นแหล่งน้ำดิบ ปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีในช่วงหน้าแล้ง ปัญหาน้ำท่วมเพราะขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ำตอนบนเพื่อช่วยชะลอน้ำหลาก รวมถึงภาวะน้ำเค็มในช่วงหน้าแล้ง เนื่องจากน้ำทะเลหนุนสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรและการประมง ตลอดจนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

"ภายหลังมีการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า ปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่บรรเทาลง ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมใหญ่ มักเกิดปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำ และช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็มด้วยการผลักดันน้ำเค็ม ไม่ให้เข้ามารุกล้ำในเขตพื้นที่แม่น้ำปราจีนบุรีอีก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อชาวจังหวัดปราจีนบุรี" นายรณรงค์ กล่าว

จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,976,476 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบสูงและป่าทึบสลับซับซ้อนมียอดเขาสูง 1,326 เมตร ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำหลายสายและมีธรรมชาติที่สวยงาม โดยพื้นที่ตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การเพาะปลูก ได้แก่ ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกง ซึ่งมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 5 เมตร และแม่น้ำปราจีนบุรี ที่มีต้นน้ำเกิดจากแควหนุมานและแควพระปรง ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินทร์บุรี และไหลลงสู่อ่าวไทย ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เช่น นาข้าว พืชไร่ สวนผลไม้ ไม้ยืนต้นและพืชสวน

ในส่วนของงานก่อสร้างโครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทานมีการกำชับ ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับประโยชน์จากโครงการโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยแท้จริง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ