กนอ.ชูสมาร์ทเซอร์วิสยกระดับบริการ

ข่าวเศรษฐกิจ Friday August 9, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ราชดำริ * กนอ.ผนึก กกจ.ยกระดับบริการ ดึงดิจิทัลเชื่อมโยงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว เอื้อการลงทุนของผู้ประกอบการควบคู่ไปกับสร้างฐานข้อมูลรูปแบบ "สมาร์ทเซอร์วิส" เพิ่มความคล่องตัวของหน่วยงานรัฐทั้งระบบ

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.และกรมการจัดหางานได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ประ กอบการอุตสาหกรรมและผู้ประ กอบการพาณิชยกรรมในขั้นตอนการขอและออกใบอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่จะเข้า มาประกอบอาชีพในนิคมอุตสาห กรรมผ่านระบบดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งสองแห่งแบบ "สมาร์ท เซอร์วิส" เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ ขออนุมัติ อนุญาตผ่าน ระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

"การบูรณาการความร่วม มือของหน่วยงานรัฐ ถือเป็นการ ยกระดับการให้บริการแก่นักลง ทุนเกิดความเชื่อมั่น และความคล่องตัวในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำระบบดังกล่าวคัดกรองบุคลากรที่เป็นแรงงานฝีมือ และแรงงานชำนาญการที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการที่จะนำเข้ามาได้อย่างมีประ สิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามมาตร ฐานสากลที่นานาชาติให้การยอม รับอีกด้วย" นางสาวสมจิณณ์กล่าว

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวว่า กกจ.ดำเนินการดังกล่าว เป็นการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับรูปแบบวิธีการดำ เนินการของภาครัฐให้มีลักษณะเบ็ดเสร็จครบวงจร มีการนำเทค โนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถติดต่อราช การได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อยและตรวจสอบได้.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ