คอลัมน์จับประเด็น: บัญชีกลางจ่ายเบี้ยคนแก่ จ.สิงห์บุรี

ข่าวเศรษฐกิจ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิได้โดย ตรง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สิงห์บุรี ทั้ง 41 แห่ง ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกัน และได้รับการสนับสนุน ทำให้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ