"SMART TO BE 4.0" หรือ "หลัก 4 T" สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุพรรณบุรี เพื่อการคืนคนดีสู่สังคม

ข่าวบันเทิง 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

"ผมทำทูบีฯ มาปีนี้เข้าปีที่ 9 แล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ผมเสพยามาทั้งชีวิต ถ้าผมไม่รู้จักและไม่ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ผมอาจไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ คงเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือตามข้างถนน สิ่งที่ได้รับจากโครงการ TO BE NUMBER ONE แปลเป็นคำพูดไม่ได้ โครงการนี้ได้ให้ชีวิตใหม่แก่ผมอย่างแท้จริง ทำให้ผมได้ครอบครัวกลับคืนมา ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำโครงการ TO BE NUMBER ONE ความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง ถือว่าได้มาเพราะโครงการนี้จริงๆ"นี่คือคำบอกเล่าที่ได้รับการถ่ายทอดจากความรู้สึกของ "คิง" หรือ "ศักดิ์สิทธิ์ ชาวสี่ร้อย"รองประธานชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุพรรณบุรี

ถึงแม้จะเป็นปีแรกที่ทางชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุพรรณบุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 16 ชมรมสังกัดกรมคุมประพฤติ ที่เข้าร่วมประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 แต่ก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติมาได้สำเร็จ

นายสุกิจ ศิริภาณุรักษ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าถึงที่มาของการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ จ.สุพรรณบุรีว่าชมรม

TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจ.สุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ดำเนินงานภายใต้แนวทางพองทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ พวกเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการนำโครงการTO BE NUMBER ONE มาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อการคืนคนดีสู่สังคม ทางชมรมฯมีการกำหนดทิศทางและแผนการพัฒนาสมาชิกที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยใช้หลัก 4 T หรือ SMART TO BE 4.0 ประกอบด้วย 1. TARGET "เป้าหมาย" ให้คณะกรรมการดำเนินงานกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานของชมรมอย่างชัดเจน เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ มีแนวทางในการดำเนินงานและเป้าหมาย พร้อมที่จะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง เป็นแรงจูงใจให้สมาชิกมีความหวังและเกิดพลังในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษอีก 2.TALENT "พรสวรรค์ ความสามารถ" เป็นการค้นหาหรือดึงพรสวรรค์ ความสามารถของสมาชิกชมรมฯออกมา เพื่อถ่ายทอดหรือแสดงให้ผู้อื่นเห็น ซึ่งจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความสามารถที่มีอยู่ในตัวเอง และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ภายใต้สโลแกน "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" 3. TRAINING "การถ่ายทอด สอนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้" คือ การให้คณะกรรมการดำเนินงานรุ่นพี่ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสอนวิธีการดำเนินงานของชมรมฯให้กับรุ่นน้อง เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจากรุ่นสู่รุ่น 4. TEAM "ทีมงาน" สมาชิกทุกคนจะต้องรวมตัวกันในการทำงานเป็นทีมงาน เพื่อให้เกิดพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง เพราะการดำเนินงานของชมรมฯไม่สามารถขับเคลื่อนหรือพัฒนาได้ หากขาดความสามัคคี และความร่วมมือของสมาชิกในชมรมฯ

"เมื่อผู้กระทำผิดคดียาเสพติดเข้ามาแล้ว ก็จะเข้าสู่ระบบการคุมประพฤติ เราจะให้สมัครสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ก่อนแล้วค่อยมาคัดเลือกผู้ที่มี Talent เราจะยึดหลัก 4 T เนื่องจากการคุมประพฤติค่อนข้างดึงคนได้ยาก พอพ้นระยะเวลาคุมประพฤติก็จะหายกันไปไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม เราจึงต้องคิดหาวิธี เช่น การจ้างงานให้เป็นแกนนำ เวลามีการจัดกิจกรรมก็จะดึงมาช่วย เป็นวิทยากรเพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ พยายามติดต่อและกระตุ้นให้เห็นคุณค่าในตัวเอง "

"คิง"หรือ "นายศักดิ์สิทธิ์ ชาวสี่ร้อย" รองประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติ จ.สุพรรณบุรีบอกว่า พวกเราสมัครใจมาเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE กิจกรรมหลักๆ ในชมรมของเรา ส่วนใหญ่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับสำนักงานคุมประพฤติ เช่น โครงการใครติดยายกมือขึ้น พี่ทูบีสอนน้อง โครงการป้องกันการเสพซ้ำ เราจะใช้ตัวเองเป็นตัวอย่างหรือใช้ประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา บอกรุ่นน้องเพื่อชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นอีก เช่นโครงการครอบครัวร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายก้าวใหม่ โครงการค่ายจริยธรรม โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และโครงการเสริมอาชีพ เช่น สอนทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับสมาชิกส่วนหลัก 4 T หรือSMART TO BE 4.0 เป็นหลักที่เรายึดเพื่อใช้ในการทำงาน เพื่อสร้างและพัฒนาสมาชิกให้มีความยั่งยืน ยกตัวอย่างเช่น มีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราก็จะดูว่ามีความสามารถอะไร ชื่นชอบอะไร เราจะส่งเสริมในความชอบนั้นเพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ