มอบใบประกาศ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 00:00:28 น.

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบโจทย์สถานการณ์สังคมผู้สูงอายุของไทย โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของคน และมีการประเมินตามเครื่องมือที่กำหนด เพื่อได้รับ"คุณวุฒิวิชาชีพ" รองรับความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานของอาชีพ  ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่เน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย นำไปประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการภายในประเทศและระดับสากล  ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนพร้อมจิตบริบาล จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง