"สุริยะ" ขับเคลื่อนงานจิตอาสาผุด 21 โครงการทำทันทีปลื้มยอดจิตอาสา ก.อุต แตะหลักพันคนมั่นใจลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตฯ ลงได้

ข่าวบันเทิง 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ มาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล 12 ด้าน ในข้อที่ 1 คือการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อยอดการดำเนินการโครงการจิตอาสาฯ เพื่อเป็นแบบอย่างของการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ และในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับผู้ประกอบการ จัดทำถังดักไขมัน จำนวน 2,500 ชุด มอบให้ผู้นำชุมชนริมคลองเปรมประชากร นำไปแจกจ่ายต่อให้กับ ศาสนสถาน ร้านค้า และบ้านเรือน เพื่อกรองขยะชุมชนก่อนระบายน้ำลงคลอง ซึ่งจะทำให้น้ำมีคุณภาพดียิ่งขึ้น และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาคูคลองสาธารณะ โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งใน 21 โครงการด้านจิตอาสาฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"ปัจจุบันมีโรงงานกว่า 37,000 โรงเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และมี 15 จังหวัดเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Town และโรงงานขนาดใหญ่กว่า 100 แห่งได้นำหลักการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy ไปใช้ ทำให้ทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีของเสียออกมาภายนอก เชื่อมั่นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะลดลงด้วย 4 ปัจจัยหลักคือ 1.นโยบายและกฎระเบียบของรัฐ 2.การผลิตของเอกชนและการกำกับดูแลซึ่งใช้เทคโนโลยีอันสมัยใหม่มาช่วย 3.ความต้องการของคู่ค้า กระแสโลก และลูกค้าผู้บริโภคทั่วไป และ 4.จิตสำนึกของทุกคน ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันปลูกฝังและร่วมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ปรับปรุงกฎหมายหลักกว่า 13 ฉบับและกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก รวมทั้งการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น เพื่อให้เกิดการผลิตสีเขียว และมีมาตรฐานที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางการค้าของทั่วโลก" นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ