พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนา ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 00:00:19 น.

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา" ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เปิดเผยว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  4,000 กว่าโครงการ ที่สำนักงาน กปร. ได้รวบรวมไว้มีหลากหลายแขนงวิชาและแยกการพัฒนา จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 2. โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 3. โครงการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 4. โครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 5. โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข 6. โครงการพัฒนาด้านคมนาคม/สื่อสาร 7. สวัสดิการสังคม/การศึกษา และ 8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ โดยสำนักงาน กปร. ได้จัดหมวดหมู่เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ ได้มาสืบค้นความรู้เหล่านี้แล้วนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างสะดวก

ซึ่งนอกจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน 4,000 กว่าโครงการแล้ว ยังมีแนวพระราชดำริอื่นๆ หรือแนวคิด ตลอดถึงปรัชญาที่เป็นเรื่องบูรณาการ เช่น เรื่องของทฤษฎีใหม่ เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงหลักการทรงงานก็ได้รวบรวมและประมวลร้อยเรียงให้เป็นลักษณะของงานบูรณาการ รวมถึงวิธีการทรงงาน ขั้นตอน และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไว้อย่างเป็นระบบ

รวมถึงแนวพระราชดำริหรือพระราชปณิธานตลอดถึงพระปฐมราชองค์การ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้น้อมนำปฏิบัติในทุกด้าน รวมถึงโครงการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) ก็เป็นหนึ่งในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามพระราชปณิธานงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

"มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังความคิด ความรู้ และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ติดตามการทรงงานได้ถวายงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ที่สำคัญผู้เข้ารับการฝึกอบรมล้วนแต่มีประสบการณ์ และอยู่ในสถานะผู้ปฏิบัติงานด้านนี้อยู่แล้ว การเข้ารับการฝึกอบรมก็จะเกิดเครือข่ายระหว่างหน่วยงานขึ้นมา สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างหน่วยงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สามารถลดขั้นตอนและอุปสรรค ตลอดถึงการสื่อสารระหว่างกันของแต่ละหน่วยงานได้ดีมากยิ่งขึ้น" นายดนุชา สินธวานนท์ กล่าว

นางอาภาภรณ์ ช่างถม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ปฏิบัติหน้าที่งานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่าจากที่พูดคุยกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพบว่ามีมาจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้สามารถต่อยอดในการปฏิบัติหน้าที่ได้มากยิ่งขึ้นเพราะเกิดเครือข่าย เนื่องจากการทำงานเพียงลำพังอาจจะไม่ครบถ้วนและทั่วถึง อย่างเช่นเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องการความรู้และความเข้าใจในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเพาะปลูกก็สามารถอาศัยเครือข่ายตรงนี้เข้ามาช่วยเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีน้ำพระทัย ทรงเมตตาพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในฐานะผู้ปฏิบัติงานก็จะน้อมนำพระราชดำรินี้ มาดำเนินการด้วยการต่อยอดงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบอยู่ให้เดินหน้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง