นายชัยพงศ์ กาวิละ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 00:00:05 น.

นายชัยพงศ์ กาวิละ หัวหน้าฝ่ายวิชาการศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พพร. รุ่นที่ 8 จำนวน 60 คน ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ในวันนี้ คณะผู้เข้าอบรมได้ศึกษาดูงาน ไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 ประการ การเลี้ยงปลาในกระชัง การเพาะเลี้ยงกบและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (นางวีรา จินะใจ) หลังจากคณะศึกษาดูงานแล้ว ได้มอบวัสดุอุปกรณ์การเรียน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิรินธร ภายในศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง