โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) จังหวัดระยอง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- อาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 00:00:48 น.

จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา"โดยนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน 40 คน ศึกษาเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน ซึ่งนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ศึกษาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบน เรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยสารพิษ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การหยอดวัคซีนให้กับไก่ การหมักอาหารสัตว์จากต้นกล้วย การปลูกหญ้าแฝก เรียนรู้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน เรียนรู้การทำธนาคารปูไข่ (เขี่ยไข่ปู) การทำบ้านปลา (ซั้งเชือก) และการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ถึงพระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ และเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” โดยสามารถนำไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง