NGOร้องUNจี้รัฐคุ้มครองนักปกป้องสิทธิ

ข่าวทั่วไป 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

บรรยายใต้ภาพ นายเอกชัย อิสระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) ยื่นหนังสือต่อผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) เพื่อประสานให้หน่วยงานในกำกับรัฐดูแลคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ

ไทยโพสต์ * มีความคืบหน้าหลัง นายเอกชัย อิสะระทะ เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์กักขัง ในการร่วมเวทีประชาพิจารณ์ประทานบัตรเหมืองหิน จ.พัทลุง เมื่อ วันที่ 5 ส.ค. แต่จนถึงขณะ นี้คดีความก็ยังไม่คืบหน้า ล่า สุดนายเอกชัยได้ยื่นหนังสือต่อผู้แทนประจำภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย ชนแห่งองค์การสหประชา ชาติ (UNOHCH) เพื่อหามาตร การในการคุ้มครองอย่างเร่ง ด่วน ตัวนายเอกชัย ครอบครัว รวมถึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครอง เช่น สำนักงานตำ รวจแห่งชาติ เพื่อให้มั่นใจว่า การให้ปากคำ ชี้ตัวผู้ถูกกล่าว หาและกระบวนการชั้นตำรวจ อัยการ ศาล มีการคำนึงถึงความปลอดภัย และติดตามอย่างต่อเนื่องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้กระทำผิดไม่ลอยนวลพ้นผิด รวมทั้งขอให้ประสานกระ ทรวงยุติธรรม สถานทูตต่างๆ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อร่วมหามาตรการคุ้มครองนักปก ป้องสิทธิทั่วประเทศ

วันเดียวกัน นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรม การสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่า ปัจจุบันรูปแบบการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนมีหลากหลายขึ้น เช่น โทร ศัพท์ข่มขู่ การไปที่บ้านหรือการเข้าหาครอบครัว เพื่อให้ เกิดความหวาดกลัว การดัก ฟังโทรศัพท์ ติดตามความเคลื่อนไหว การเสนอผลประ โยชน์ การอุ้มฆ่าหรือการลอบสังหาร หรือการฟ้องร้องเพื่อยุติการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า การดำเนินคดีทางยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ (SLAPP)

"สำหรับกรณีนายเอกชัย สำนักงาน กสม.จะเร่งดำเนินการประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในกระบวนการชี้ตัวผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งจะต้องคำ นึงถึงความปลอดภัยของนายเอกชัยเป็นสำคัญ รวมทั้งประสานการคุ้มครองไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อให้ดำเนินการเรื่องการคุ้มครองพยานและ การเยียวยาผู้ถูกละเมิด นอก จากนี้จะมีหนังสือไปยังหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ ทบทวนการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบการ พิจารณาให้ประทานบัตรกรณี ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามที่รัฐ ธรรมนูญให้การรับรอง" นาย โสพลกล่าว.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ