บจธ. ลงพื้นที่สำรวจตลาดพืชผลทางการเกษตรในตัวเมืองเชียงรายมั่นใจเมื่อจัดสรรที่ดินให้เกษตรกรแล้ว ทำเกษตรอินทรีย์ได้ มีตลาดรองรับ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 00:00:17 น.

บจธ. เดินหน้าโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ลงสำรวจตลาดพืชผลทางการเกษตรกลางห้างดัง มั่นใจเสียงตอบรับจากผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายหลังจากเตรียมจะจัดสรรที่ดินในเขตจังหวัดเชียงรายให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ประสงค์ใช้ประโยชน์ที่ดินของ บจธ. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่ต้องการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม พร้อมสร้างการรับรู้ทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน

บจธ. ได้ลงพื้นที่เป้าหมายโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรในจังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ และสำรวจตลาดพืชผลเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวแจ้งความประสงค์ขอเข้าโครงการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรต้องการจะดำเนินการว่า ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นได้รับความนิยมมากจากผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย ทำให้กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะใช้ที่ดินของ บจธ. ในการทำเกษตรอินทรีย์นั้นมีความเป็นไปได้

"พื้นที่เป้าหมายที่เกษตรกรนำเสนอมานั้น เดิมเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ แต่เกษตรกรต้องการให้ บจธ. เข้ามาเจรจาซื้อที่ดิน และนำเข้าโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งในเบื้องต้น บจธ. ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการเกษตรตามที่เกษตรกรได้วางแผนจะใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ ขณะเดียวกัน บจธ. ก็ได้มีการประเมินและพิจารณาความเป็นไปได้ในด้านการตลาดด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าหลังจากเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรตามแผนแล้ว จะประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้จริง"

ซึ่งจากการลงพื้นที่ดูงานและเรียนรู้จากกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ ที่มีการทำเกษตรอินทรีย์และประสบความสำเร็จในเขตจังหวัดเชียงราย พบว่าตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเกษตรปลอดภัยนั้นได้รับความนิยมมาก ทั้งในระดับตลาดชุมชน หรือตลาดท้องถิ่น ตลาดกลางทั่วไป เช่น ตามโรงพยาบาล และตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ต โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์หรือพืชผักปลอดภัยส่วนใหญ่จะมีช่องทางจำหน่ายสินค้าของตัวเองได้ และมีรายได้เป็นที่น่าพอใจ หรืออย่างน้อยก็สามารถช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนลงได้ จึงมั่นใจว่าหากกลุ่มเกษตรในโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรต้องการนำที่ดินไปใช้ในการผลิตพืชผักอินทรีย์ก็จะมีตลาดรองรับได้ ซึ่ง บจธ. เองนอกจากจะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อซื้อที่ดินจากเจ้าของที่ดิน และนำมาจัดสรรด้วยวิธีเช่าซื้อให้กับเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์แล้ว เรายังติดตามดูแลการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรให้เป็นไปตามเงื่อนไข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าจะได้รับความเป็นธรรม ความสะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุดด้วย

โครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เป็นหนึ่งในสี่โมเดลที่ บจธ. ได้ดำเนินการนำร่อง เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกระจายการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ที่ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการกระจายการถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประชาชนในทุกกลุ่ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง