จี้สมอ.เร่งคลอด มอก.คุมเอสเอ็มอี ตั้ง'ศูนย์ทดสอบ'

ข่าวเศรษฐกิจ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * นายสุริยะ จึงรุ่ง เรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิด เผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนัก งานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตร ฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้ครอบคลุมสอดคล้องตามความต้องการของภาคอุตสาห กรรม และให้ปรับปรุงกระบวน การกำหนดมาตรฐานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยให้ศึกษาแนวทางการกำหนดมาตรฐานกับต่างประเทศ และถ่ายโอนงานให้องค์กรกำหนด มาตรฐาน (SDOs) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำหนดมาตรฐานที่ สมอ. พัฒนาและขึ้นทะเบียนไว้

ทั้งนี้ ได้ประสานสภาอุตสาห กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ให้เข้ามาช่วยผลักดันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งแล้วด้วย ขณะเดียวกันยังผลัก ดันมาตรฐานอุตสาหกรรม เอส (มอก.เอส) โดยส่งเสริมให้ผู้ประ กอบการเอสเอ็มอีนำมาตรฐานไปใช้ เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการกำหนด มอก.เอส ให้มากยิ่งขึ้น

รวมถึงยังส่งเสริมการลง ทุนในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยเร่งรัดการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เพื่อช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อและชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศให้มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่อีอีซีสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์ฯ อีกด้วย รวมถึงยังสั่งการให้เข้มงวดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ