ร่วมใจอาสา ปลูกป่าโกงกาง

ข่าวเศรษฐกิจ Sunday September 1, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ป่าชายเลน คือ ระบบนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ หลายชนิด ดำรงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นดินเลน น้ำกร่อย และมีน้ำทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงพบป่าชายเลนปรากฏอยู่ทั่วไปตามบริเวณที่เป็นชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ และรอบเกาะแก่งต่างๆ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พันธุ์ไม้ที่มีมากและมีบทบาทสำคัญที่สุดในป่าชายเลนคือไม้โกงกาง ป่าชายเลนจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ป่าโกงกาง

ที่สำคัญ ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง รวมไปถึงยังช่วยรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลชายฝั่ง ซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง และยังทำหน้าที่เหมือนปราการ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับบริเวณที่ไม่มีป่าชายเลน

แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุหลายประการร่วมกัน ที่สำคัญคือ การ ขยายตัวของประชากร ทำให้มีการพัฒนากิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่สำคัญคือการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การทำเหมืองแร่ การเกษตรกรรม การขยายตัวของแหล่งชุมชน การสร้างท่าเทียบเรือ การสร้างถนนและสายส่งไฟฟ้า การอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟ้า การขุดลอกร่องน้ำ การทำนาเกลือ การตัดไม้เกินกำลังการผลิตของป่า และกิจกรรมอื่นๆ

ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าชายเลนหลายประการ เช่น อุณหภูมิน้ำสูงขึ้น ปริมาณธาตุอาหารลดลง ความเค็มเพิ่มขึ้น น้ำขุ่นข้น มีปริมาณสารพิษในน้ำ เกิดการพังทลายของดิน มีการเปลี่ยนแปลงชนิด ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ำ ที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลนและระบบนิเวศอื่นในบริเวณชายฝั่งและใกล้เคียงป่าชายเลน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจและประชาชนและของประเทศโดยรวม และยากที่จะฟื้นฟูให้กลับเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมได้ แม้จะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล

โครงการอีซี่บาย...เพื่อเพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่ต้องการสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูกค้าและพนักงานในการร่วมมือกันดูแลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของอีซี่บาย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำที่อยู่กับสังคมไทยกว่า 23 ปี มีเป้าหมายเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกมิติ ซึ่งตลอดระยะเวลาได้ส่งมอบการเกื้อหนุนประโยชน์ต่อสังคมตามพันธกิจองค์กร ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อแบ่งปันสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจผ่าน 5 โครงการหลัก ในมิติที่แตกต่างกันตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การศึกษา ผู้ประสบภัย เพื่อนมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สังคมไทย และเพื่อการกีฬาไทย ซึ่งในแต่ละมิติของการพัฒนานั้น จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของอีซี่บาย

อีซี่บายมองว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลน รวมถึงการฟื้นฟู ปรับสมดุลเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืนนั้น จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมสามารถคงอยู่กับเรา โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อีซี่บาย นำทีมผู้บริหารและพนักงานชาวอีซี่บายกว่า 170 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ยูเมะพลัส "รักเรา...รักษ์โลก 2019" ภายใต้แนวคิด "ร่วมใจอาสา ปลูกป่าโกงกาง" ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหาร พี่น้องชาวอีซี่บาย ร่วมกันปลูกต้นโกงกางบนพื้นที่กว่า 1,500 ตารางเมตร

โดยในการนี้ เรือตรีมานะ ภาคภูมิ ผู้แทนผู้บังคับการกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมกล่าวต้อนรับผู้บริหารและพี่น้องชาวอีซี่บาย ณ อ่าวทุ่งโปรง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีจิตสำนึกที่ดีในการให้ความสำคัญด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของป่าชายเลน รวมถึงการฟื้นฟู ปรับสมดุลเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ