คอลัมน์: WHAT'S ON: รับสมัครตัวแทนเด็กไทยไปแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ -- เสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 00:00:43 น.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists' Tournament: IYPT 2020) ครั้งที่ 33 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ สาธารณรัฐโรมาเนีย ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 หรือเทียบเท่าของปีการศึกษา 2562 อายุระหว่าง 14-19 ปี (นับถึงวันที่ 1 ก.ค.2563) มีทักษะการฟัง สื่อสารและตอบโต้ด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยวิชาฟิสิกส์หรือวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มากกว่าหรือเท่ากับ 3.00 มีความตั้งใจเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถเข้ารับการอบรมตามที่ สสวท.กำหนด เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2562 นักเรียนที่สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/EQlZ9qmF06Qwq3432 หรือสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ ฝ่าย พสวท. โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์ สสวท. 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ดูรายละเอียดที่ http://bit.ly/2HkhHGV หรือ https://sites.google.com/site/iyptthailand/home

ข่าวที่เกี่ยวข้อง